Home
subscribe to newsfeed
type size: A+ A-
Print
Tuesday, September 1, 2015
Halalan: Mga Pulong ng Partido sa Nevada

Huling Ginawawang Kasalukuyan noong ika-17 ng Hulyo, 2015

Mga Pulong ng Partido Sa Halip ng Pampanguluhang Primaryang Halalan  sa Nevada

  
Alinsunod sa batas ng Nevada, ang Nevada ay hindi nagsasagawa ng Primaryang Halalan upang pumili ng mga Pampanguluhang kandidato. Sa halip, mga pangunahing partidong pampulitika ay nagsasagawa ng mga pulong. Ang Kagawarn ng Halalan ng Clark County ay hindi kasangkot sa pagsasagawan ng mga pulong.

  
Ano ang Isang Pulong ng Partido? 

  
"Ang mga Pulong ng Partido ay ang orihinal na pagpili ng mga kandidato nguni't  nabawasan ang bilang mula na pakilala ang pangunahin noong simula ng mga 1900s.  Sa mga estadong naggaganap ng mga pulong ng partido pinapahayag ng isang partidong pampulitika ang petsa, oras, at lokasyon ng pulong.  Karaniwan kahit na sinong rehistradong botante na kasapi ng partido ay maaaring dumalo.  Sa pulong ng partido, ang mga delegado ay napipili upang kumatawan sa interes ng estado sa pambansang kapulungan ng partido.  Ang mga inaasahang mga delegado ay nakikilalang kanais-nais na partikular na kandidato o hindi nangangako.  Pagkatapos ng talakayan at pagtatalo ang isang hindi pormal na botohan upang matukoy kung sinong delegado ang dapat na mapili."  (Pinagmulan: Matalinong Pagboto na Proyekto sa www.vote-smart.org/election_president_how_primary_works.php)

At saka tignan ang Kalihim Ng Estadong web na pahina para sa “Kasaysayan Ng Nevada  Ang Mga Kagustuhan sa Pagpili ng  Pangulo Pangunahing Halalan at Kawkus”.

  
Mga Binagong Batas ng Nevada (NRS)

  
Ang mga seksyon ng NRS sa ibaba ay tinutugunan ang mga pulong ng partido pampulitikal. I-klik ang naka-bold na sitasyon upang direktang pumunta sa tunay na batas. 

NRS 293.133

Bilang ng mga delegado mula sa mga presinto ng pagboto hanggang sa kapulungan ng county. 

NRS 293.135

Mga pulong ng presinto ng mga rehistradong botante bago ang kapulungan ng ciunty: Oras at Lugar; abiso.

NRS 293.137

Paghalal ng mga delegado para sa kapulungan ng county; pamamaraan kung ang presinto ay hindi nakapili ng mga delegado; mga sertipiko na binibigay sa mga nahalal na mga delegado; partido na magpapatibay ng pamamaraan ng mga patakaran.

NRS 293.140

Mga kapulungan ng mga County: Pamaraan ng Pagbuo;  sa  Manner of organization; pinahihintulutan na kilos ng mga delegado.

NRS 293.150

Mga kapulungan ng Estado: Lugar at mga kilos; karagdagang mga kapulungan.

 
Dagdag na Impormasyon

 
Ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County ay hindi sangkot sa pagsagawa ng mga pulong ng partido.  Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay alin man sa pangunahing partidong pampulitika.