Home
subscribe to newsfeed
type size: A+ A-
Print
Tuesday, December 1, 2015
Halalan: Mga Paraan Upang Magrehistro para Bumoto

SIMULAN ANG PROSESO NG PAGPAPAREHISTRO NG BOTANTE  online

In-Person 

Maaari kang magparehistro ng personal o sa harap ng Field Registrar o sa isa sa mga lokasyon sa o bago ang huling araw at oras ng rehistrasyon:

Sa Pamamagitan ng Koreo 

Mga Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante sa Pamamgitan ng Koreo ay matatagpuan sa mga sumusunod na lokasyon at dapat masumite sa o bago ang huling araw o oras ng rehistrasyon: