Ano ang Nasa Iyong Balota 

Maaari ka lamang bumoto sa mga paligsahan at para sa mga tanong na nauukol sa iyong presinto (at partido sa Pederal/Estado na mga Pangunahing Halalan), na naka lista sa iyong sampol na balota.  Halimbawa, maaari ka lamang bumoto para sa isa sa mga Pakongresong Kandidato na kumakatawan sa iyong distrito na ang pangalan ay nasa iyong sampol na balota.

Kung ikaw ay kasalukuyang nakarehistro, maaari mong tingnan at i-print kung ano ang nasa sarili mong balota mula sa website sa pamamagitan ng paglog-in sa Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang Tingnan ang Aking Sampol na Balota mula sa dropdown menu.

Ang pagboto ay MAS MADALI para sa iyo at MAS MABILIS para sa lahat kung iyong pag-aralan, markahan at dalhin ang iyong sampol na balota kapag ikaw ay bumoto.  Huwag maghintay hanggang nasa booth ng pagboto at magsuri ng impormasyon.

Pagkakasunud-sunod ng mga Tanggapan, Mga Pangalan at mga Tanong para sa mga Halalan Pampederal/Pangestado

Tinutukoy ng batas ng Nevada ang pagkakasunud-sunod ng mga labanan, mga pangalan at mga tanong sa balota.

 

Pagkakasunud-sunod ng Opisina at Tanong

May kapanig na Pederal, estado at mga opisina pang county ang unang lumalabas.  Walang kapanig na estado at mga opisina pang county ang kasunod.  Mga tanong sa balota ay huling lumalabas.


Pagkakasunud-sunod ng Pangalan

Mga pangalan ng kandidato ay naka lista sa pagkakasunud-sunod na alpabetiko at ayon sa opisina.

"Wala sa mga Kandidatong Ito" na Opsyon 

Maaari kang bumoto ng "Wala sa mga Kandidatong Ito" sa pampresidente at mga paligsahan ng buong estado (Gubernador, Tinyente Gubernador, Kalihim ng Estado, Tesorero ng Estado, Controller ng Estado, Pangunahing Abugado, Hustisya ng Korte Suprema).

 

Bakit ang isang Kandidato o Opisina ay Hindi Lalabas sa Balota ng  Pangkalahatang Halalan na Pampederal/Pangestado  

Kung Isa Lang ang Tumatakbong Kandidato para sa isang Walang Kapanig na Opisina
(liban sa Hustisya ng Korte Suprema)

Ang kandidato ay lalabas lamang sa Balota ng Pangunahing Halalan. 

Kung Isa Lang ang Tumatakbong Kandidato para sa Espesyal na Opisina ng Distrito 

(Distrito ng Tubig ng Moapa Valley, Distrito ng Tubig ng Virgin Valley, Distrito ng Pagpapanatili ng TV ng Moapa Valley at Distrito ng Kuryente ng Overton)

Ang kandidato ay ipapahayag na nahalal, na, hindi lilitaw sa Balota ng Pangkalahatang Halalan.

 

Bakit ang Isang Kandidato o Opisina ay Maaaring Hindi Lalabas sa Balota ng Pangunahing Halalan na Pampederal/Pangestado

Kung Isa Lamang na Kandidato mula sa Pangunahing Partido ay Tumatakbo para sa isang may Kapanig na Opisina

Ang kandidato ay lalabas lamang sa balota sa Pangkalahatang Halalan.

Kung may Dalawang mga Kandidato mula sa Isang Pangunahing Partido ay Tumatakbo para sa May Kapanig na Opisina

(walang independenyente, partidong menor, o magkalaban na mga kandidato mula sa pangunahing partido ay tumatakbo) 

Mga kandidato at opisina ay lalabas lamang sa balota ng Pangkalahatang Halalan.

Partidong Menor at Independyenteng mga Kandidato na Tumatakbo para sa mga Opisinang May Kapanig

Lalabas lamang sa balota sa Pangkalahatang Halalan.

Kung may Dalawang Kandidato Lamang na Tumatakbo para sa Opisina na Walang Kapanig

Ang opisina na yan at ang dalawang kandidato ay lalabas lamang sa balota ng Pangkalahatang Halalan.

 

Mga Espesyal na Opisina pang Distrito at mga Kandidato 

(Distrito ng Tubig ng Moapa Valley, Distrito ng Tubig ng Virgin Valley, Distrito ng Pagpapanatili ng TV ng Moapa Valley at Distrito ng Kuryente ng Overton,

Ay lalabas lamang sa balota sa Pangkalahatang Halalan.

 

 

Walang  Write-In na mga Kandidato

Ang batas ng Nevada law ay hindi pumapayag ng mga write-in kandidato (NRS 293.270).

Mga Balota Pang Munisipyo (Lungsod) na Halalan 

Ang indibidwal na mga lungsod ay maaaring magkaroon ng karagdagang mga patakaran na nalalapat sa mga halalan pang munisipyo. Ang mga patakaran na ito ay iba-iba sa bawat lungsod.  Magtanong sa iyong Kawani ng Lungsod para sa mga detalye.
  

TANDAAN: Mga botante lamang na maayos na naka rehistro sa loob ng partikular na hangganan ng isang incorporated na lungsod (Lungsod ng Boulder, Henderson, Las Vegas, Mesquite o North Las Vegas) ay maaaring bumoto sa mga halalan pang munisipyo at sa sariling mga halalan ng lungsod.  Mga botante na naka rehistro sa mga lugar na unincorporated ng Clark County ay HINDI kalahok sa mga halalan pang munisipyo.

Last modified at 11/24/2015 13:37 by Bradley Mach