Huling Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-21 ng Oktubre, 2011

Ayon sa Batas ng Pederal Nangangailangan ng Tulong sa Wikang Minorya sa mga Halalan sa Clark County

Ang Clark County ay naging sakop sa mga probisyon ng pagboto sa wikang minorya ng Seksyon 203 ng BATAS NG PEDERAL TUNGKOL SA KARAPATAN NG PAGBOTO (42 U.S.C. § 1973aa-1a) noong July 26, 2002. Batay sa datos ng Senso ng 2000, dinirekta ng Direktor ng Kawanihan ng Senso ng U.S, na ang  Clark County ay magsaganap ng lahat ng hinaharap na mga halalan sa Ingles at Espanyol.

Noong ika-13 ng Oktubre, 2011, ipinaalam ng Direktor ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang Clark County, batay sa datos ng Senso ng 2010, ang mga hinaharap na mga halalan ay ganapin din sa Filipino (Tagalog), at sa Ingles at Espanyol.  Tingnan ang Federal Register, Vol. 76, No. 198, ika-13 ng Oktubre, 2011.

Ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S. ("DOJ") ang nagpapatupad nitong mga kinakailangan tungkol sa wikang minorya.

Batas ng Pederal Tungkol sa Karapatan ng Pagboto

Mga Kinakailangan

Ang isang estado o pangkat na pampulitika (karaniwan ay isang county o probinsya, ngunit ito ay isang nayon o munisipyo sa ilang mga estado) ay sakop sa kinakailangan ng tulong sa wikang minorya na may kaugnay sa halalan kapag ang datos ng Senso ay nagpapakita ng isa o higit pa sa mga sumusunod na kaugnay sa solong grupong wikang minorya (tinutukoy ng 42 U.S.C. § 1973aa-1a(e) mga bilang ng taong Amerikanong Indian, Asianong Amerikano, Katutubo ng Alaska, o ng Pamanang Espanyol):

Higit sa limang porsyento (5%) ng mga mamamayan ng isang solong grupo na may minoryang wika na nasa edad na maaaring bumoto:
(42 U.S.C. § 1973aa-1a(b)(2)(A)((i)(I) at Federal Register, Vol. 76, No. 198, ika-13 ng Oktubre, 2011)   

  • Ay limitadong marunong ng Ingles, na, hindi sila sapat na nagsasalita o nakaka-unawa ng Ingles upang lumahok sa proseso ng pangeleksyon; at

  • May bilang ng kamangmangan na mas mataas sa pambansang bilang ng kamangmangan, na, ang bilang ng mga mamamayan na hindi natapos ang ikalimang grado ay mas mataas sa pambansang bilang ng mga mamamayan na nasa edad na maaaring bumoto na hindi natapos ang ikalimang grado. 

Higit sa 10,000 na mga mamamayan ng ng isang solong grupo na may minoryang wika na nasa edad na maaaring bumoto:
(42 U.S.C. § 1973aa-1a(b)(2)(A)((i)(II) at Federal Register, Vol. 76, No. 198, ika-13 ng Oktubre, 2011
)  

  • Sila ay limitado ang karunungang sa Ingles, na, hindi sila nagsasalita o nakakaunawa ng sapat na Ingles upang lumahok sa proseso ng halalan; at 

  • May bilang ng kamangmangan na mas mataas sa pambansang bilang ng kamangmangan, na, ang bilang ng mga mamamayan na hindi natapos ang ikalimang grado ay mas mataas sa pambansang bilang ng mga mamamayan na nasa edad na maaaring bumoto na hindi natapos ang ikalimang grado.

Higit sa limang porsyento (5%) ng Amerikanong Indian o Katutubo ng Alaska  na nasa edad na maaaring bumoto na nakatira sa loob ng Reserbasyon ng Amerikan Indian (at sa labas ng reserbasyon ng lupaing tiwala) ng iisang grupo na may minoryang wika:
(42 U.S.C. § 1973aa-1a(b)(2)(A)((i)(III) at Federal Register, Vol. 76, No. 198, October 13, 2011)

  • Sila ay limitado ang karunungang sa Ingles, na, hindi sila nagsasalita o nakakaunawa ng sapat na Ingles upang lumahok sa proseso ng halalan; at 

  • May bilang ng kamangmangan na mas mataas sa pambansang bilang ng kamangmangan, na, ang bilang ng mga mamamayan na hindi natapos ang ikalimang grado ay mas mataas sa pambansang bilang ng mga mamamayan na nasa edad na maaaring bumoto na hindi natapos ang ikalimang grado.

Ayon sa DOJ, "ang mga sakop na huridiksyon ay tinutukoy ng Kawanihan ng Senso pagkatapos ng bawat Senso ayon sa pormula na tinakda ng Batas ng mga Karapatan sa Pagboto. Ang pinakahuling mga pagpasiya ay ginawa noong ika-13 ng Oktubre, 2011." AListahan ng lahat ng mga lokasyon sa U.S. na may kailangan ng tulong sa wikang minorya ay makukuha online.

Ang lahat ng mga probisyon ng 28 C.F.R. PART 55 (mga regulasyon para sa pagsasakatuparan  ng mga probisyon ng Batas sa Karapatan ng Pagboto sa grupo na may minoryang wika) ay makukuha din sa online.


Pagsasakatuparan

Ang Tagapagtala ng mga Botante ng Clark County ay magbibigay ng rehistrasyonan at mga materyales sa pagboto sa Ingles, Filipino (Tagalog) at Espanyol.  Kasama sa mga materyales na ito ay mga abiso tungkol sa rehistrasyon, mga abiso tungkol sa pagboto, mga forms, mga tagubilin, tulong, at iba pang mga materyales at impormasyon kaugnay sa proseso ng halalan, kasama ang mga balota. Ito ay utos batay sa 42 U.S.C. § 1973aa-1a(c).
  

Pagpapatupad
Ayon sa DOJ: "Ilalim ng Seksyon 2 ng Batas, ang Kagawaran ay maaaring maghain ng kahilingan sa hukuman pang pederal upang tutulan ang mga kasanayan na tinukoy na may diskriminasyon sa lahi. Ilang mga kaso na may likas ng katangian na ganito ay inihaharap taon-taon. Ang Pangunahing Abogado ay mayroon ding espesyal na kapangyarihan na pang administrasyon, sa ilalim ng isang bahagi ng kilalang batas na Seksyon 5, upang maiwasan ang pag-ampon ng mga kasanayan na may diskriminasyon sa pagboto sa ilang bahagi ng bansa. Ang Kagawaran ay nakikipag-ugnay din sa mga estado at mga lokalidad upang tulungan sila sa pag-unawa ng Batas ng mga Karapatan sa Pagboto at maiwasan ang diskriminasyon sa pagboto, at maaaring magpadala ng mga tagamasid na pederal upang subaybayan ang mga halalan upang matiyak na sila ay makatarungan  sa mga minorya kapag ang isang pagsusubaybay ay tinuring na kailangan."

Karagdagang impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng administratibo ng DOJ ay makukuha online. 

Kasaysayan at Layunin ng Batas

Pagpasa ng Pakongreso ang mga Probisyon ng Minoryang Wika ang Batas pang Pederal tungkol sa Karapatan ng Pagboto ng 1975.

Noong 1975, pinasa ng Kongreso ang mga probisyon para sa minoryang wika ng Batas tungkol sa Karapatan ng Pagboto (Secsyon 203 [alam din bilang 42 U.S.C. § 1973aa-1a] at Secsyon 4(f)(4) [alam din bilang 42 USC § 1973b(f)(4)]) sa panahon ng sampung taon. Ang mga probisyon ay pinahaba ng 10 taon noong 1982, 15 taon noong 1982 at noong 2006 para sa 25 taon. 
  

Natagpuan ng Kongreso na ang mga halalan na Ingles lamang ay hindi nasasama ang mga mamamayan na may minoryang wika sa paglahok sa proseso ng halalan, at madalas na pinalubha sa pamamagitan ng pisikal, pang-ekonomiya at pampulitikang pananakot (42 USC § 1973b(f)(1)).  Ipinahayag ng kongreso na, upang ipatupad ang Panlabing-apat at Panlabing-limang mga Pagbabago ng Saligang Batas ng U.S., ito ay kinailangan upang mapagbawalan ang mga halalan sa Ingles lamang (42 USC § 1973b(f)(1)).  Ang mga pamantayan sa Pagboboto, mga kasanayan o mga pamamaraan na tinanggihan o pinaigsi ang mga karapatan ng pagboto ng anumang mamamayan na may minoryang wika ay pinagbawalan (42 USC § 1973b(f)(2)).
  

Muling Awtorisasyon Pakongreso ng 2006

Noong 2006, muling pinahintulutan ng Kongreso ang mnga probisyon para sa minoryang wika ng Batas para sa karagdagang 25 taon, hanggang (tingnan ang Sek. 7. Extension of Bilingual Election Requirements [na kilala rin bilang 42 U.S.C. 1973aa-1a(b)(1)), sa pamamagitan ng The Fannie Lou Hamer, Rosa Parks, and Coretta Scott King Voting Rights Act Reauthorization and Amendments Act of 2006. Lubhang pinasa ng Kongreso ang Muling Pahintulot sa kapwa Bahay at Senado. Lahat ng Pakongreso ng Nevada Kapulungan ng Kinatawan at mga Senado ng U.S. bumoto na ipasa. Ang Muling Pagpahintulot ay nilagdaan na naging batas noong Jika-27 ng Hulyo, 2006 ni President BushAng mga pangungusap ni President Bush noong nilagdaan ang Batas ay makukuha online.

Sinama nang Kongreso sa bahagi ng Muling Paghintulot ang mga sumusunod na mga natuklasan:

"Panlahi at mga minoryang wika ay nananatiling pampulitikang mahina, na kinakailangan ang pagpatuloy na pangangalaga ng Batas ng mga Karapatan ng Pagboto ng 1965...(Sec. 2(b)(3))

"Ang rekord na itinala ng Kongreso ay nagpapakita na, ang hinding pagpapatuloy ng Batas para sa mga Karapatan ng Pagboto ng 1965 mga pangangalaga, panlahi at minoryang wika ng mga mamamayan ay mababawian ng pagkakataon upang maipamalas ang kanilang karapatan na bumoto, o mapalabnaw ang kanilang mga boto, papanghinain ang mga makabuluhang dinagdag na ginawa ng mga minorya sa mga nakaraang 40 taon." (Sec. 2(b)(9))

Bilang isang resulta, mga sakop na hurisdiksyon, tulad ng Clark County, Nevada, ay patuloy na nagbibigay ng nakasulat ng mga materyales at ibang tulong sa mga naaangkop na minoryang wika.
  

Mga Higit pa Tungkol sa mga Karapatan ng Pagboto sa Minoryang Wika

Detalyadong Impormasyon ay Makukuha mula sa DOJ sa online.  

Karagdagang Impormasyon

AKaragdagang Impormasyon ay makukuha mula sa Dibisyon ng mga Karapatan bilang Mamamayan ng DOJ, Seksyon ng Pagboboto:                   

Impormasyon sa Espanyol

Impormasyon sa Filipino (Tagalog)

Internet

E-Mail:

Voting.Section@usdoj.gov

Telepono:

(800) 253-3931 (Toll-Free) o (202) 307-2767 (Washington, D.C.)

Fax:

(202) 307-3961 o (202) 307-2569 (Washington, D.C.)

Direksyon:  

Chief, Voting Section
Civil Rights Division
Room 7254 - NWB
Department of Justice
950 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, DC   20530

Last modified at 11/24/2015 13:37 by Bradley Mach