Last Updated on July 27, 2011

Pangangampanya               Pampublikong Pagmamasid ng Pagboboto               Pagpapaskil ng mga Log

  

Pangangampanya

Mga Paghihigpit

Ang mga patakaran para sa pangangampanya ay nasa nga seksyon 293.3572, 293.361 at 293.740 ng Nevada Revised Statutes. Ang mga patakaran ay magkaiba sa maagang pagboto at pangangampanya sa araw ng halalan:

Maagang Pagboto:

 

Kung ang lugar ng botohan ay matatagpuan sa isang PRIBADONG ARI-ARIAN sa pampublikong ari-arian(pamilihan, supermarket, atbp.), ang pangangampanya ay hindi pinahihintulutan sa arian ng may-ari ng walang pahintulot mula sa may-ari. (NRS 293.3572)

 

Kung ang lugar ng botohan ay matatagpuan sa PAMPUBLIKONG ARI-ARIAN, walang kahit na sino man ang maaaring mangampanya sa loob ng 100 na talampakan ng lugar ng botohan. (NRS 293.361).

Araw ng Halalan:
Walang sino man ang maaaring mangampanya sa loob ng 100 na talampakan ng pasukan ng gusali  o kaanyuan sa bawat lokasyon ng lugar ng botohan. (NRS 293.740).

Pampublikong Pagmamasid:
Mga Patakaran ng Pampublikong Pagmamasid ay sinusunod din (tingnan sa ibaba).

Pakahulugan

Tinutukoy ng NRS 293.740 na ang pagkampanya ay bilang pangangampanya para o laban sa isang kandidato, tanong sa balota o partido pampulitika:

Pagpapaskil ng mga Palatandaan

Pamamahagi ng mga literatura

Paggamit ng loudspeakers

Pagbili, pagbebenta, pagsusuot o pagpapakita ng anumang badge, buton o iba pang mga sagisag, maliban na ang tao ay maaaring magsuot ng pampulitakang sagisag habang bumoboto kung ito ay hindi niya makatwirang matakpan.  

Nangongolekta ng mga lagda ng anumang uri

Mga Palatandaan

Ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County ay walang hurisdiksyon tungkol sa pampulitikang signage. Para sa impormasyon tungkol sa mga palatandaan sa ari-arian sa ilalim ng hurisdiksyon ng:

Clark County
Makipag-ugnay sa Public Response Office:

 

Form ng para sa Pagreklamo

 

E-mail

 

Telepono:  (702) 455-4191

 

Fax:  (702) 455-2080

Isang Lungsod na Incorporated
Para sa Boulder City, Henderson, Las Vegas, Mesquite o North Las Vegas, makipag-ugnay sa naakmang  opisina ng Klerk ng Lungsod.

Mga Highway ng Estado at mga Ari-arians and Property
Hindi pinahihintulutan ng Kagawaran ng Transportasyon ng Nevada (N.D.O.T.) ang mga pampulitikang palatandaan sa mga ari-arian sa ilalim ng kanyang kontrol o sa katabi ng mga highways ng estado.   Tawagan si Mr. Ryan Pretner sa (702) 385-6540. 

Pampublikong Pagmamasid ng Pagboboto

Pamamaraan

Paglalarawan
Ang NRS 293.274 at ang 293.700 - 293.840 ay ang gumawang ng mga patakaran sa pagmamasid sa pagboboto ng publiko sa mga lugar ng botohan.  Kahit na sinuman ay maaaring magmasid ng pagboboto sa isang lugar ng botohan, na, hindi nangangailangan ng katibayan. Sa pagdating ng isang magmamasid siya ay dapat  magtanong sa "Lider ng Team" ng lugar ng botohan.  Ang magmamasid ay ididirekta ng Lider ng Team sa itinalagang lokasyon sa loob ng lugar ng botohan at ang nagmamasid ay dapat mamalagi sa loob ng lugar na iyon sa buong panahon, kasama ang panahon ng pagsasara ng lugar ng botohan
(NAC 293.245 (5), (6)). Mga limitadong espesyal na probisyon are ginawa para sa media.

Kailangan na Form
Ayon sa NAC 293.245 ang mga magmamasid ay kailangan lumagda ng isang form sa lugar ng botohan bago magsimula ng pagmamasid.  Ang form ay magkukumpirma na ang magmamasid ay: (a) Hindi makikipag-usap sa mga botante sa loob ng lugar ng botohan; (b) Hindi gagamit ng teleponong mobile sa loob ng lugar ng botohan; (c) Hindi magtataguyod para sa o laban sa isang kandidato, partidong pampulitika o tanong sa balota; (d) Hindi magtalo para sa o laban sa o tutulan ang anumang mga desisyon ng county o tauhan ng halalan ng lungsod; (e) Hindi makagambala sa pangangasiwa ng pagboboto; at (f) Maaaring matanggal mula sa lugar ng botohan ng county o klerk ng lungsod dahil sa paglabag ng anumang batas ng estado o pamamalakad.

Anu-ano ang Hindi Maaaring Gawin ng mga Pampublikong Nagmamasid

Ang Publiko ay HINDI maaaring :

Pumutol ng Pagboboto o ang mga Ginagawa ng mga Manggagawa ng Halalan
Walang sinuman ang maaaring pumutol ng proseso ng pagboboto o ang mga trabaho ng mga manggagawa ng lugar ng botohan, mga nagmamasid ay dapat panatilihin ang mga pakikipagusap sa mga manggagawa ng halalan sa pinakakaunti.

Pakipag-usap sa Botante
Hindi pinahihintulutan ang pakikipag-usap sa mga botante sa lugar ng botohan.

Pagkampanya/Kampanya
Walang sinuman ang maaaring mangampanya sa loob ng lugar ng botohan, na, hindi pinahihintulutan ang pagsusuot o pagdadala ng kahit na anong bagay sa loob ng botohan.

Gamit ng mga Aparatong Elektroniko pang Komunikasyon
Mga nagmamasid at mga botante ay dapat patayin ang mga magkabilaan na mga radyo at mga celular na telepono sa loob lugar ng botohan. 

Pagkuha ng Larawan, Pagkuha ng Video o Pagrekord ng  Sound sa Pagboboto
Ang isang miyembro ng pangkalahatang pampubliko ay hindi maaaring gumawa ng biswal o audiong reproduksyon ng pangangasiwa ng pagboboto sa lugar ng botohan.  Mga kamera, mga audio recorder, mga video cameras, atbp., ay dapat madeposito sa Lider ng Team.  Mga may-ari ay maaaring  bawiin ang kanilang ari-arian kapag aalis sa lugar ng botohan.

Anu-ano ang Maaaring Gawin ng mga Nagmamasid na Publiko

Mga Nagmamasid na Publiko AY MAAARING:

Umupo o Tumayo sa Pampublikong Lugar para sa Magmamasid
Ang Lider ng Team ay magtatalaga ng lokasyon at ang mga magmamasid ay maaaring panoorin ang mga gawain kaugnay sa halalan mula sa lokasyon na ito basta't hindi nila pinuputol ang proseso ng halalan.  

Suriin ang Kompletong Posting ng mga Tala
KAHIT NA SINUMAN ay maaaring tingnan ang nakakumpletong Posting ng mga Tala.

Ano ang Maaaring Gawin ng mga Kinatawan ng Media na may Wastong Kredensyal

Mga Kinatawan ng Media AY MAAARING:

Isapelikula ang mga Taong may Gusto sa Loob ng Lugar ng Botohan
Ang pagsasapelikula ay hindi dapat lumalabag sa kasekretuhan ng balota ng botante, halimbawa, hindi direkto o maliwanag na kuha ng balota ng botante, at hindi dapat pinuputol ang proseso ng halalan.

Pakikipanayam sa mga Taong Papayag 
Ang mga Kinatawan ng media ay maaaring makipanayam sa taong papayag sa labas ng lugar ng botohan. 

Pagpost ng mga Tala

Ano ang isang Pagpost ng Tala

Ang pagpost ng tala ay impormasyon pampubliko tungkol sa kung sino ang bumoto ng personal sa Araw ng Halalan at kung sino ang bumoto bago ang Araw ng Halalan. KAHIT NA SINUMAN ay maaaring magsuri ng mga nakumpletong Posting na mga Tala sa isang lugar ng botohan upang makita kung sino o hindi bumoto ng personal sa mga presinto ng lugar ng botohan na iyon sa Araw ng Halalan, o bago ang Araw ng Halalan sa isang lugar na may maagang pagboboto  o sa pamamagitan ng balotang pang koreo/manliliban.

Ayon sa batas ng Nevada (NRS 293.301) kailangan ang Posting ng mga Tala ay maging pampublikong impormasyon sa bawat lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Ang Posting ng mga Tala ng listahan ng mga botante ay ayon sa abakada, ayon sa presinto ng isang partikular na lugar ng botohan, at kasama ang pangalan ng botante, tinitirahan at partido.  Ang Posting ng mga Tala ay magpapakita ng kung sino ang bumoto ng personal sa Araw ng Halalan sa lugar ng botohan sa tiyak na panahon ng magkakasunod na apat na oras. Ang bawat presinto ay may isang hanay na apat na Posting ng mga Tala upang itong mga impormasyon ay nakapost sa apat na hiwa-hiwalay na oras sa loob ng araw (9 n.u., 12 ng tanghali, 3 n.h. at 5 n.h.) Hinahanda ng mga Klerks ng Halalan ang Posting ng mga Tala sa pamamagitan ng paglagay ng tsek sa tabi ng pangalan ng bawat indibidwal na lumagda sa rehistro ng presinto at bumoto ng personal.  

At saka, ang Clark County ay nagbibigay ng hiwalay na Posting na mga Tala mula sa bawat presinto na nagpapakita ng kapwang kung sino bumoto ng maaga at sino ang bumoto sa pamamagitan ng koreo hanggang sa Biyernes bago ang Araw ng Halalan.  Makikilala ang pagkakaiba ng Posting ng mga Talang ito sa pamamagitan ng ausl na takip sa Posting ng mga Tala ng Araw ng Halalan.  Ang Posting ng mga Tala ng Maagang Pagboboto/Pagbobotong Balota pang Koreo ay makukuha sa pagbukas ng lugar ng botohan sa ika-7 n.u.  

Kailan at Saan Ito Nakapost

Ilalagay ng mga opisyal ng lugar ng botohan ang mga Posting ng mga Tala sa mesa na malapit sa pasukan ng lugar ng botohan sa mga sumusunod na mga oras:

7:00 n.u.
Ang Posting ng Tala ng MAAGANG PAGBOBOTO/PAGBOTO SA BALOTA PANG KOREO na may asul na takip ay magpapakita kung sino ang bumoto ng maaga at kung sino ang bumoto sa pamamagitan ng koreo hanggang sa Biyernes bago ang Araw ng Halalan.

9:00 n.u.
Ang UNANG KOPYA ay magpapakita kung sino lumagda sa rehistro ng presinto mula ika-7 n.u. hanggang ika-9 n.u. 

12 ng Tanghali

Ang PANGALAWANG KOPYA ay magpapakita kung sino ang lumagda  sa rehistro ng presinto mula ika-9 n.u hanggang ika-12 ng tanghali.

3:00 n.h
Ang PANGATLONG KOPYA ay magpapakita kung sino ang lumagda ng rehistro ng presinto mula ika-12 ng tanghali hanggang ika-3 n.h.

5:00 n.h.
Ang PANG-APAT AT HULING KOPYA ay magpapakita kung sino ang lumagda sa rehistro ng presinto  mula ika-3n.h. hanggang ika-5 n.h.

Paglipas ng ika-5:00 n.h.
Walang POSTING NG MGA TALA na hinanda o pinost.

Mga Gawaing Labag sa Batas 

Ayon sa NRS 293.301(2) isang maliit na kasalanan ang pagtanggal, pagpunit, pagmarka o pagsira ng ayos ng isang Posting ng mga Tala na may layunin na palsipikahin o  iwasan malaman ng iba ang pangalan, tinitirahan pampulitikang kasapi ng sinumang botante o ang katotohanan na ang isang botante ay bumoto o hindi bumoto. 

Last modified at 11/24/2015 13:37 by Bradley Mach