Huling Ginawawang Kasalukuyan noong ika-1 ng Pebrero, 2016

Mga Pulong ng Partido Sa Halip ng Pampanguluhang Primaryang Halalan sa Nevada


Alinsunod sa batas ng Nevada, ang Nevada ay hindi nagsasagawa ng Primaryang Halalan upang pumili ng mga Pampanguluhang kandidato. Sa halip, mga pangunahing partidong pampulitika ay nagsasagawa ng mga pulong. Ang Kagawarn ng Halalan ng Clark County ay hindi kasangkot sa pagsasagawan ng mga pulong.

Ang mga partidong pampulitika ay sila ang nagpapasya sa mga petsa ng pagpupulong ng mga magkakaanib at sa mga huling araw na dapat makapagrehistro upang dumalo.  Ang pansamantala na petsa para sa mga pagpupulong ng mga magkakaanib ay nasa ibaba. Gayun pa man, ikaw ay dapat na derektang maki-pagugnayan sa iyong partido para siguraduhin ang mga nasabing petsa, dahil sa ang mga petsang ito ay maaaring magbago.

  • Ang Demokratiko na pagpupulong ay pangkasalukuyang naka iskedyul sa Ika-20 ng Pebrero, 2016 (Sabado).
  • Ang Republikano na pagpupulong ay pangkasalukuyang naka iskedyul sa Ika-23 ng Pebrero, 2016 (Martes).


Ano ang Isang Pulong ng Partido?

Ang bawat isang partidong mayorya ay namamahala ng kani kanilang pagpupulong sa  mga ibat ibang paraan. Dahil dito, makipag-ugnayan sa mga partido, tulad ng naka ipahayag sa itaas, para sa ibat ibang kaalaman. At saka tignan ang Kalihim Ng Estadong web na pahina para sa “Kasaysayan Ng Nevada Ang Mga Kagustuhan sa Pagpili ng Pangulo Pangunahing Halalan at Kawkus”.


Mga Binagong Batas ng Nevada (NRS)


Ang mga seksyon ng NRS sa ibaba ay tinutugunan ang mga pulong ng partido pampulitikal. I-klik ang naka-bold na sitasyon upang direktang pumunta sa tunay na batas.

NRS 293.133

Bilang ng mga delegado mula sa mga presinto ng pagboto hanggang sa kapulungan ng county.

NRS 293.135

Mga pulong ng presinto ng mga rehistradong botante bago ang kapulungan ng ciunty: Oras at Lugar; abiso.

NRS 293.137

Paghalal ng mga delegado para sa kapulungan ng county; pamamaraan kung ang presinto ay hindi nakapili ng mga delegado; mga sertipiko na binibigay sa mga nahalal na mga delegado; partido na magpapatibay ng pamamaraan ng mga patakaran.

NRS 293.140

Mga kapulungan ng mga County: Pamaraan ng Pagbuo; sa Manner of organization; pinahihintulutan na kilos ng mga delegado.

NRS 293.150

Mga kapulungan ng Estado: Lugar at mga kilos; karagdagang mga kapulungan.


Dagdag na Impormasyon


Ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County ay hindi sangkot sa pagsagawa ng mga pulong ng partido. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay alin man sa pangunahing partidong pampulitika.

 

 
Last modified at 2/1/2016 12:23 by System Account