NANGANGAILANGAN NG MGA MANGGAGAWA NA MARUNONG NG DALAWANG WIKA!

Mahigpit kaming nangangailangan ng KWALIPIKADONG mga tao na may kakayahan sa FILIPINO o ESPANYOL at INGLES para sa aming mga lugar ng botohan.
 

Paano Mag-aplay

Pag-aaplay
Patuloy kaming nagrerekluta ng mga kwalipikadong mga aplikante. Mag-aplay batay sa nakahiwatig sa ibaba:

Mag-login sa Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante sa seksyon ng aming home na pahina at piliin ang opsyon na Mag-aplay Maging Manggagawa sa Halalan mula sa dropdown menu.

I-print ang aplikasyon mula sa aming webiste upang makumpleto ng mano-mano at ipadala sa pamamagitan ng koreo.

Tumawag sa (702) 455-2815 upang makipag-usap sa isang recruiter.

Pagsasanay
Bago sa bawat halalan ang mga manggagawa ay dapat dumalo at pumasa ng pagsasanay.

Ano ang Ginagawa ng mga Manggagawa sa Lugar ng Botohan, Kailan, at Saan

Mga Binabayaran na Nagbuluntaryo
Mga manggagawa sa lugar ng botohan na naninilbi sa Araw ng Halalan at/o sa panahon ng 14 na mga araw ng maagang pagboboto. Hindi sila full-time, permanenteng mga empleyado. Sila ay binabayaran na mga boluntaryo. Mga manggagawa sa lugar ng botohan ay dapat matugunan ang lahat ng mga katangian at pagsasanay na kinakailangan na nakalista sa ibaba. Sila ay maaaring magtrabaho bilang Klerks sa mesa ng mga presinto, mga Monitor ng Makinang Pagboboto o mga Polling Place Assistants.

Kabayaran
Mga manggagawa sa lugar ng botohan sa Araw ng Halalan ay tatanggap ng $120 para sa araw na iyon.  Mga manggagawa sa lugar ng botohan sa panahon ng maagang pagboboto ay binabayaran kada oras.  Hindi binabayaran ang pagsasanay. 

Sino ang Maaari maging Manggagawa sa Lugar ng Botohan (Mga Katangian) 

Mga Katangian upang Maka-aplay
Lahat ng mga manggagawa ng lugar ng botohan (na kilala rin bilang Mga Opisyal ng Lupon ng Halalan) na magtatrabaho sa Araw ng Halalan o sa Maagang Pagboboto ay dapat tumutugma sa mga pangangailangan sa ibaba.

Mga Ligal na Kinakailangan

Isang rehistradong botante

Hindi isang kandidato para sa nominasyon o halalan

Hindi isang kamag-anak ng isang kandidato para sa nominasyon o halalan

Mga Kinakailangan ng Kagawaran ng Halalan

Matagumpay na nakumpleto ang pagsasanay ng Kagawaran ng Halalan

Maaaring magawa ang LAHAT ng katungkulin, kabilang ang pag-aaral, nakaka-unawa at sumusunod sa mga pamamaraan at mga tagubilin

May pampropesyonal na kilos, halimbawa, patuloy na nagpapakita ng mga mahusay na mga kasanayan sa paghatol, komunikasyon at makataong kadalubhasaan  

Magtrabaho ng maayos bilang isang kasapi ng koponan 

May access sa maaasahang transportasyon

Mga manggagawa sa Araw ng Halalan ay dapat matiis ang mahabang oras ng Araw ng Halalan (14 na oras)  

Mga manggagawa ng Maagang pagboboto ay dapat matiis ang pagtatrabaho ng mahabang oras  na pinahabang panahon (dalawang linggong tuwid), umangkop sa nagbabagong iskedyul ng trabaho at magsagawa ng iba't-ibang uri ng mga gawain at mga takdang gawain at mga takdang trabaho.

Last modified at 11/24/2015 13:37 by Bradley Mach