Lokasyon ng Lugar ng Botohan

Hindi katulad ng maagang pagboboto, sa Araw ng Halalan maaari ka lamang bumoto ng buong balota sa iyong nakatalagang lugar ng botohan. Sa dahilang ang mga lokasyon ng mga lugar ng botohan ay pana-panahong napapalitan dahil sa paglago ng populasyon at kung magagamit ang pasilidad, tingnan ang likod ng balot ng iyong sampol na balota o ang aming Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante, tulad ng isinasaad sa ibaba, para sa iyong opisyal na presinto at lugar ng botohan. 

  • Mag-log-in sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin Tingnan ang aking Impormasyon sa Rehistrasyon o Kumuha ng mga Direksyon papunta sa aking Lugar ng Botohan mula sa dropdown menu.

  • Tumawag sa  (702) 455-VOTE (8683), Filipino Hotline (702) 455-7871 o magpadala ng e-mail kung nawala mo o hindi mo natanggap ang iyong sampol na balota sa loob ng hindi bababang 10 mga araw bago ang Araw ng Halalan at nais mong magpa-koreo kami ng isa pa sa iyo.

Tumatanggap ang Kagawaran ng Halalan ng libo-libong mga tawag sa telepono sa Araw ng Halalan! Kung may mga tanong tungkol sa kung ikaw ay rehistrado upang makaboto o tungkol sa iyong lugar ng botohan, kumuha ng mga sagot bago ang Araw ng Halalan.

Kung Ikaw ay Lumipat

Kapag ikaw ay lumipat, dapat kang magbigay ng nakasulat na abiso sa Kagawaran ng Halalan sa lalong madaling panahon upang ang pagbabago ay mailalapat sa susunod na paparating na halalan. Dapat kang bumoto sa iyong dating lugar ng botohan kung ikaw ay:

  • Lumipat ng mas mababa sa 30 mga araw bago ang halalan

  • Lumipat ng higit sa 30 mga araw bago ang isang halalan at hindi kailanman nagbigay ng abiso na nakasulat sa Kagawaran ng Halalan

  • Nagbigay ng abiso sa Kagawaran ng Halalan na nakasulat ang bagong tinitirahan pagkatapos ng huling araw o oras ng rehistrasyon ng botante

Proseso ng Pagboto sa Araw ng Halalan

Lahat ng mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalalan sa Clark County at mga lugar na may maagang pagboto ay gumagamit ng makinang pangboto na may touch-screen. Itong mga makina ay may kasamang pagpapatunay sa botante na naka print sa papel ang bawat balota na nananatili sa makina. Itong mga makina ay nagbibigay din ng mga balota sa Ingles, Espanol at Filipino (Tagalog) at mga tagubilin.


Pumunta sa Mesa ng Presinto

Sa pagdating sa iyong nakatalagang lugar ng botohan, ang isang opisyal ng halalan ay magbibigay ng direksyon sa iyo sa tamang mesa ng iyong presinto.


Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan

Iyong ibibigay ang iyong pangalan sa Klerk o Kawani sa mesa ng iyong presinto. Hahanapin ng Klerk ang iyong pangalan sa Talaan ng Presinto at palalagda-in ka kasunod sa iyong facsimile na lagda. Papatunayan ng Klerk ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghambing ng iyong sulat kamay na lagda sa iyong facsimile na lagda. Makakatulong kung ikaw ay magdala ng  isang pagkakakilanlan na may larawan kapag ikaw ay bumoto.


Tumanggap ng Resibo
Pagkatapos ng mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan, ang Klerk ay magbibgay sa iyo ng resibo ng pagboto, nagpapakita ng presinto.


Tumanggap ng Tarhetang pang Aktibasyon

Ikaw ay papupuntahin sa isang opisyal ng halalan na magbibigay sa iyo ng tarhetang pang aktibasyon para sa makinang pangboto.

Bumoto

Ikaw ay magpaptuloy sa isang makinang pangboto na may touch-screen upang bumoto.  Dapat mong ipasok ang tarheta sa makina upang isaaktibo ito para sa iyong tiyak na presinto at partido.

Ikaw ay magpaptuloy sa isang makinang pangboto na may touch-screen upang bumoto.  Dapat mong ipasok ang tarheta sa makina upang isaaktibo ito para sa iyong tiyak na presinto at partido.

 


Ibalik ang Tarhetang pang Aktibasyon

Kapag ikaw ay nakatapos na, dapat mong ibalik kaagad ang tarhetang pang aktibasyon sa isang opisyal ng halalan.

Last modified at 11/24/2015 13:37 by Bradley Mach