Ano ang Maagang Pagboboto

  

Sino ang Maaaring Bumoto ng Maaga

  

Kailan Ginaganap ang Maagang Pagboboto

Saan Mahahanap ang mga Lugar na

 

Bakit Napipili ang isang Lugar

 

Paano Bumoto ng Maaga

Pulong at mga Resulta ng Maagang Pagboboto

      

Mga Trends ng Maagang Pagboboto 

      

 

Ano ang Maagang Pagboboto

Mula noong 2000, mas maraming tao sa Clark County ay bumuboto bago ang Araw ng Halalan Day kay sa Araw ng Halalan, ito ay dahil sa resulta ng Programa ng Maagang Pagboboto ng Clark County (nabibilang dito ang maliit na porsyento na nagmula sa mga balotang pang koreo/manliliban). Noong 2010 na mga halalan, 84 na mga lugar na may maagang pagboboto ang tinayo sa buong County.  Ang mga lugar na may maagang pagboboto sa mga maraming kalapit na distrito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga karapat-dapat na mga botante na bumoto sa oras at lugar na kombenyente sa kanila.  Kasama sa mga lugar na ito ay ang mga shopping malls, supermarkets, mga aklatan at mga sentro ng komunidad.

Sino ang Maaaring Bumoto ng Maaga

Sa Pederal/Estado na mga halalan, lahat ng mga rehistradong botante sa Clark County ay maaaring bumoto bago sa Araw ng Halalan sa kahit na saanglugar na may maagang pagboboto.  Sa mga Halalang pang Munisipal, mga rehistradong botante sa loob nang mga na tukoy na hangganan ng isang inkorporadang lungsod ay maaaring bumoto sa isang lugar na may maagang pagboboto sa loob ng kanilang lungsod.  Ang mga lugar na may maagang pagboboto ay aalin man sa “permanente” (pangmatagalan) o “distrito/magkakapit bahay” (maikling kataga).

Kailan Ginaganap ang Maagang Pagboboto

Ito ay nagsisimula sa Sabado na 17 mga araw bago ang Araw ng Halalan, nagpapatuloy araw-araw sa loob ng 14 na mga araw, nagtatapos sa Biyernes bago ang Araw ng Halalan:    

Mga Iskedyul sa mga Lugar

Mga oras at mga araw ay nag-iiba ayon sa lugar.  Ang isang kumpletong iskedyul kasama ang mga tiyak na mga lugar, mga petsa at oras ay makukuha sa mga sumusunod:

Ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County 
Maaari mong mahanap ang iskedyul sa aming website, tumawag sa (702) 455-VOTE (8683), Filipino Hotline: (702) 7871 o magpadala ng e-mail

Mga Polyeto ng Iskedyul ng Maagang Pagboboto
AMakukuha kahit saan ka makakita ng mga Aplikkasyon ng Pagpaparehistro ng Botante, halimbawa, Kagawaran ng Motor Vehicles, mga opisina ng koreo, mga aklatan, atbp.

Sampol na Balota
Ang harap na seksyon ng iyong sampol na balota ay naglalaman ng iskedyul ng maagang pagboboto. Mga Sampol na Balota ay pinapadala sa pamamagitan ng koreo bago magsimula ang maagang pagboboto.

Mga Pahayagan
Ang Tagapagtala ng mga Botante ay naglalathala ng iskedyul sa panahon ng isang linggo bago sa panahon ng maagang pagboboto at hindi bababa sa isang beses sa loob ng panahon ng maagang pagboboto.

Saan Matatagpuan ang mga Lugar na may Maagang Pagboboto

Ang mga lugar na may maagang pagboboto ay aalin man sa “permanente” (pangmatagalan) o “distrito/magkakapit bahay” (maikling kataga). or “neighborhood” (short-term).

Mga Lugar na Pangmatagalan
Mga permanenteng lugar ay pangmatagalan, na, ang maagang pagboboto ay ginaganap sa parehong lugar sa kabuuan ng 14 na mga araw ng maagang pagboboto.  Mga ito ay madalas sa mga lugar na mataas ang daloy ng tao, katulad ng mga pangunahing shopping malls, Emga opisina ng Kagawaran ng Halalan o mga opisina ng Kawani ng Lungsod. Itong mga lugar ay mayroong 20 hanggang 40 na touch-screen na mga makinang pagboboto.

Mga Lugar sa Distrito (Maikling Kataga)
Ang mga lugar sa distrito ay maikling kataga, na, ang maagang pagboboto ay ginaganap sa mga lokasyon dalawa o higit pa at pagkatapos ay lilipat.  Itong mga lugar ng maagang pagboboto ay nasa nga maliliit na mga pasilidad (local na mga supermarkets, mga aklatan, mga sentro ng komunidad, atbp.) at sinisigurado na lahat ng mga botante sa County ay makakarating sa lugar ng kanilang distrito.  Ang mga lugar na ito ay mayroong 6 hanggang 15 na mga makinang pagboboto na may touch-screen.

Early Voting in 2002 at the Vons Supermarket at Desert Inn and Eastern
Maagang Pagboboto sa Vons sa Desert Inn at Eastern

Bakit Napipili ang isang Partikular na Lugar

The Ang Advisory Board ng Maagang Pagboboto ay nakikipagtrabaho sa Tagapagtala ng mga Botante para kilalanin at piliin ang mga lokasyon na makapabigay ng pantay-pantay na pagkakataon sa lahat ng mga botante ng Clark County para makaboto sa loob ng 14 na mga araw ng maagang pagboboto.  Kasama sa Advisory Board ay mga representante na galing sa iba’t-ibang mga komunidad na may interes katulad ng mga grupo ng mga mamamayan na nakatatanda, minor na interes na mga grupo, mga partidong pampulitika at iba pang mga organisasyon ng komunidad.

Paano Bumoto ng Maaga

Sa pagdating sa lugar, ang iyong pagiging karapat-dapat at lagda ay mapapatotohanan bago ka papayagang bumoto.  Mga computer sa bawa’t lugar ay nakakabit sa sentralisadong mga files ng rehistrasyon ng mga botante ng Kagawaran ng Halalan at ang iyong record ng pagboboto ay gagawin pangkasalukuyan kapag ikaw ay bumoto, kaya maiiwasan ang posibilidad ng apgboto ng dalawang beses ng sino man.  Lahat ng mga lugar na may maagang pagboboto ay gumagamit ng mga makinang pangboto na may touch screen. Ang mga makinang ito ay nagbibgay ng mga balota at mga tagubilin sa Ingles, Filipino at Espanol.

Pulong at mga Resulta ng Maagang Pagboboto

Araw-araw na pulong ng maagang pagboboto (kabuuan ng mga botante sa bawat lugar) ay makukuha tuwing gabi lampas ng ika-10:00 n.g. sa website ng Kagawaran ng Halalan. Mga resulta sa pagtala ng pahanay ay makukuha lampas ng ika-7:00 n.g. sa Araw ng Halalan. Mga resulta ng kumpletong pagtatala ng pahanay ay nasa  website ng Kagawaran ng Halalan o sa TV cable Channel 4.

Mga Trend sa Maagang Pagboboto sa Clark County

Maagang Pagboboto (Bago ang Araw ng Halalan) ay Madali, Kombeyente at Tanyag
Mula noong 2000, mas maraming tao sa Clark County ay bumuboto bago ang Araw ng Halalan kaysa sa Araw ng Halalan, sa pamamagitan ng kombinasyon ng maagang pagbobot (ang pangunahing pinagmulan) at mga balotang pang koreo.  Noong 2008, 87 na mga lugar na may maagang pagboboto ay bukas sa panahon ng 14 na araw.  Ang mga lugar na may maagang pagboboto sa maraming magkakalapit na distrito ay nagbigay ng pagkakataon sa lahat ng mga botante para makaboto sa oras at lugar na kombenyente sa kanila.  Ang mga talahanayan sa ibaba ay nagbibigay ng pulong sa paraan ng pagboboto mula 1996 hanggang 2008.  Ang mga datos ay nagpapatunay sa katanyagan ng maagang pagbobotolarity of early voting.

TAON NG

PANGKALAHATANG

HALALAN

MGA AKTIBONG
REHISTRADONG
BOTANTE

ANG PULONG SA PARAAN NG PAGBOBOTO

MAAGANG PAGBOBOTO

ARAW NG HALALAN

KOREO/MANLILIBAN

KABUUAN

BILANG 

%

BILANG 

%

BILANG

%

BILANG 

%

2010

736,663

258,283

35.06%

174,341

23.67%

33,841

4.59%

466,465

63.32%

2008

815,190

391,805

48.06%

210,264

25.79%

50,718

6.22%

652,787

80.08%

2006

647,904

165,293

25.51%

169,503

26.16%

27,805

4.29%

362,601

55.97%

2004

684,313

271,465

39.67%

222,036

32.45%

53,357

7.80%

546,858

79.91%

2002

547,758

136,763

24.97%

148,486

27.11%

28,356

5.18%

313,605

57.25%

2000

555,722

167,522

30.14%

167,317

30.11%

49,933

8.99%

384,772

69.24%

1998

484,794

85,646

17.67%

133,572

27.55%

38,383

7.92%

257,601

53.14%

1996

432,581

46,136

10.67%

94,023

44.85%

24,927

5.76%

265,086

61.28%

TAON NG

PANGUNAHING

 HALALAN

MGA

AKTIBONG

REHISTRADONG

BOTANTE

ANG PULONG SA PARAAN NG PAGBOBOTO 

Maagang

Pagboboto

Araw ng Halalan 

Koreo/Manliliban

KABUUAN

 

%

Bilang

%

Bilang

%

Bilang

2010

692,747

85,543

12.35%

79,097

11.42%

15,983

2.31%

180,623

26.07%

2008

697,547

48,193

6.91%

42,338

6.07%

12,411

1.78%

102,942

14.76%

2006

621,221

81,489

13.12%

73,693

11.86%

13,186

2.12%

168,368

27.10%

2004

593,912

71,748

12.08%

62,503

10.52%

14,624

2.46%

148,875

25.07%

2002

516,950

58,037

11.23%

59,829

11.57%

14,832

2.87%

132,698

25.67%

2000

522,464

42,904

8.21%

57,642

11.03%

13,066

2.50%

113,612

21.75%

1998

465,807

43,312

7.91%

82,668

15.11%

16,127

2.95%

142,107

25.97%

1996

402,878

11,098

2.75%

87,582

21.74%

12,305

3.05%

110,985

27.54%

Karagdagang impormasyon tungkol sa mga trends ay makukuha sa website ng Kagawarang ng Halalan

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach