Huling Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-20 ng Hunyo, 2011

Kailan Hihiling ng Balotang Emerdyensya
Maaari kang humiling ng "balotang emerdyensya" sa ilalim ng ilang mga kundisyon, tulad ng nilalarawan sa ibaba. Ang balota ay dapat hinihiling sa kasulatan mula sa Kagawaran ng Halalan. Tatanggapin ang mga hiling ng balota na finax o naka scan. Hindi ka maaaring humiling ng balotang emerdyensya sa ngalan ng ibang rehistradong botante, kahit na may Power of Attorney. 

Mga Kailangan sa Nakasulat na Kahilingan
Ayon sa NRS 293.316, kung matapos ang huling araw at oras para humiling ng balotang emerdyensya pang koreo/manliliban (ang Martes bago ang Halalan) ikaw ay biglang na ospital, malubhang nagkasakit, o tinawagan para lumayo ng bahay, maaari kang magsumite ng nakasulat na kahilingan para sa isang balotang emerdyensya na dapat nilalaman ang mga:

  • Iyong pangalan, tinitirahan at lagda

  • Ang pangalan, tinitirahan at lagda ng taong iyong hinirang para kumuha, maghatid at magbalik ng iyong balota;

  • Isang maikling pahayag ng iyong sakit o kapinsanan o ang mga katotohanan na sapat  upang itatag na ikaw ay tinawagan para lumayo ng bahay pagkatapos ng huling araw at oras ng paghiling ng balota pang koreo/manliliban.

  • Kung ikaw ay nakakulong sa ospital, palusugan, tirahan o nursing home, isang pahayag na ikaw ay nakakulong sa araw ng halalan.

  • Maliban kung ang iyong taong hinirang ang magmamarka at maglalagda sa balota sa iyong ngalan, isang pahayag sa ilalim ng multa ng perjury na ikaw lamang ang magmamarka at maglalagda ng balota.  

Kung, dahil sa isang pisikal na kapansanan, hindi ka makapag-lagda ng iyong pangalan at/o kailangan ng tulong sa pagboto ng balota pang koreo/manliliban, tingnan ang mga pamamaraan para sa tulong sa pagboboto sa balota pang koreo/manliliban para sa mga taong may kapansanan.

TANDAAN: Ang paghiling ng balotang emerdyensya ay maaaring i-sumite kahit na kailan pagkatapos ng huling araw at oras ng balota pang koreo/manliliban, na, Miyerkules bago ang Araw ng Halalan, at bago mag ika-5 n.h. sa Araw ng Halalan.

I-print ang Form ng Kahilingan
Kung malalagdaan mo ang iyong pangalan at bumoto ng walang tulong, i-print at kumpletohin ang form ng "Paghiling ng Balotang Emerdyensya".  

Kailan Ibalik ang Nabotong Balotang Emerdyensya
Ang iyong napagbotohan na balota ay dapat ibalik sa Kagawaran ng Halalan ng County hindi lalampas ng ika-7 n.g. sa Araw ng Halalan.

Mga Tanong
Kung mayroon kang mga tanong, tumawag sa (702) 455-6552.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach