Mga Kondisyon

KUNG ikaw ay nahatulan sa Nevada noon o pagkalipas ng ika-1 ng Hulyo, 2003  ng:

Isang kategorya A o B na mabigat na kasalanan na nagresulta sa matinding pinsala sa katawan ng biktima, o 

Dalawa o higit na mga mabigat na kasalanan, maliban ang mga hatol ay nanggaling sa parehong gawa.    

Maaari kang magpetisyon sa hukuman ng hurisdiksyon ng kakayahan para sa isang kautusan ng panunumbalik ng iyong karapatan bilang mamamayan. 

KUNG ikaw ay nahatulan sa Nevada na nagkasala ng isang mabigat na kasalanan maliban sa Kategorya A o B na nilarawan sa itaas, at:

Marangal na pinagpawi mula sa probasyon, o  

Marangal ng pinagpawi mula sa parol, o 

Inilabas mula sa bilangguan. 

Naibalik ang mga sumusunod na mga karapatan bilang mamamayan:

Ang karapatan para makaboto; at

Ang karapatan upang magbigay serbisyo bilang hurado sa isang sibil na aksyon. 

Apat na taon matapos ang marangal na pagpawi mula sa parol o probasyon, patawad, o inilabas mula sa bilangguan, ang karapatan humawak ng opisina.

Anim na taon matapos ang marangal na pagpawi mula sa parol o probasyon, patawad, o inilabas mula sa bilangguan, ang karapatan magsilbe bilang hurado sa isang kriminal na aksyon.

KUNG nakatanggap ka ng patawad na walang kondisyon

Nanambalik ang iyong mga karapatan bilang mamamayan at natanggalan ng lahat ng kapansanan na natamo sa hatol. 

KUNG ikaw ay nahatulan ng mabigat na kasalanan sa pederal na hukuman o nahatulan sa  ibang estado

Tawagan ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa (702) 455-0075 o (702) 455-8683 para sa direksyon.

KUNG ikaw ay nahatulan ng pampederal sa isang Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos ng Nevada  

AT ang Kagawaran ng Halalan ay nagpasabi na dapat kang magbigay ng: 

Isang Order Terminating Probation o 

Isang nalagdaan na sulat mula sa Hukuman ng Distrito na saan ka pinangasiwaan

AT wala ka nitong dokumentasyon 
CTawagan ang pangunahing telepono ng U.S. District Probation and Parole Department sa (702) 388-6428.

Pagrerehistro upang Bumoto

Pangkalahatang Impormasyon
Upang makaboto, dapat kang nakarehistro. Upang makarehistro para makaboto, dapat mong matugunan ang mga kwalipikasyon at maayos na kumpletuhin at i-sumite ang isang VAplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante sa naaangkop na huling araw at oras.  Maaari kang humingi ng Aplikasyon sa Internet.

Mga taong nahatulan ng mabigat na kasalanan ay dapat magbigay ng  documentasyon.

Dokumentasyon na Kailangan
Ang dokumentasyon na nakalista sa ibaba ay kailangang iharap sa sa Kagawaran ng Halalan upang matiyak na ang iyong rehistrasyon ay hindi pagkatapos makansela:

Tagaprobasyon:  

Petition and Order for Honorable Discharge

Parolee:

Final Discharge from Parole

Bilanggo:

Certificate of Discharge

Napatawad:

Unconditional Pardon

Sa Halip ng mga Dokumento sa Itaas
Maaari kang magsumite ng Apidabit na nakanotaryo na pinatitibayan ang iyong mga karapatan bilang mamamayan ay binalik ng hurisdiksyon na humatol sa iyo ng mabigat na kasalanan.

Maaari ka ring tumawag sa Kagawaran ng Halalan sa (702) 455-0075 o (702) 455-8683 para humiling ng isa na ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo. 

Ipadala ang Iyong Dokumentasyon sa Isa sa mga Paraan sa Ibaba

Personal:

Opisina ng Sentro ng Halalan ng Clark County (Mag-klik Dito para sa Mapa)
965 Trade Drive, Suite A, North Las Vegas
Pamantayan na mga Oras:  8 n.u. - 5 n.h., Lunes hanggang Biyernes

Opisina ng Kagawaran ng Halalan ng Clark County 
(Mag-klik para sa Mapa)
Clark County Government Center, First Floor, Suite 1117
500 South Grand Central Parkway, Las Vegas
Pamantayan na mga Oras:  8 n.u. - 5 n.h., Lunes hanggang Biyernes

FAX:

(702) 455-2831
Atensyon: Cathy Smith

Koreo:  

Kagawaran ng Halalan ng Clark County 
Atensyon: Cathy Smith
P.O. Box 3909
Las Vegas, NV 89127-3909

  
Kung Nahatulan sa Nevada at Wala Ka nang mga Kailangan na Dokumentasyon 
Makipag-ugnay sa mga Wastong Ahensya:

Kung ikaw ay pinauwi mula sa parol o probasyon
Makipagugnay sa Parole and Probation Division (mga hiling ng dokumentasyon ay dapat nakasulat):

 

Telepono:

(775) 684-2600

 

FAX:

(775) 684-2693

 

Koreo:  

Nevada Dept. of Public Safety - Division of Parole and Probation
Atensyon:  Records Unit
1445 Old Hot Springs Road, Suite 104
Carson City, NV 89706 

Kung ikaw ay pinalaya mula sa bilangguan
Makipagugnay sa Nevada Department of Corrections (NDOC) (mga hiling ng dokumentasyon ay dapat nakasulat):

 

Telepono:

(775) 887-3285 (Pangunahing Numero)

 

 

(775) 887-3250 (Shelly Williams, Records Manager)

 

FAX:

(775) 887-3329

 

Koreo:  

NDOC
Atensyon: Records
PO Box 7011
Carson City, NV 89702 

Kung ikaw ay nakatanggap ng kapatawaran
Makipagugnay sa Parole and Pardon Board sa pamamagitan ng telepono sa (775) 687-8278.

Mga Batas at mga Regulasyon

NRS at NAC na mga Sanggunian
Ang mga sumusunod ay mga batas ng Nevada at mga regulasyon na naaangkop sa pagpanumbalik ng mga karapatan ng pagboboto sa mga nahatulan noon ng mabigat na kasalanan:

NRS 176A.850  

Marangal na pagpauwi mula sa probasyon: Kapag nabigyan;  panumbalik ng mga karapatan bilang mamamayan; epekto; dokumentasyon.

NRS 213.090

Patawad: Panumbalik ng mga karapatan bilang mamamayan; tanggalan ng kapansanan; mga limitasyon.

NRS 213.155

Panumbalik ng mga karapatan bilang mamamayan; mga limitasyon.

NRS 213.157 

Panumbalik ng mga karapatan bilang mamamayan pagkatapos masilbi ang sentensya; mga limitasyon. 

NRS 293.540 

Mga kalagayan na kailangan ng klerk ng county para makensela ang rehistrayon ng botante.

NRS 293.543 

Pagpaparehistro muli pagkatapos ng pagkakansela ng rehistrayon. 

NAC 293.414 

Taong nahatulan ng mabigat na kasalanan.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach