Mga Paglabag sa Pederal na Batas para sa mga Tagatala sa Field

Pagpipigil at Pananakot
Mga tao ay hindi dapat manakot o pumigil ng sinumang ibang tao; sa pagrerehistro o pagboboto; magsulsol o tumulong sa pagrerehistro o pagboboto; para sa layunin ng paggambala o magimpluwensya kung paano ang isang tao bumoto o hindi bumoto; o para sa layuning magpigil ng isang tao bumoto.    
42 U.S.C. 1971(b), 1973i(b), 1973gg-10(1); 18 U.S.C. 241, 242, 245, 594

Impormasyon na Hindi Totoo
Mga tao ay hindi dapat magsumite ng impormasyon na hindi totoo tungkol sa pangalan, tinitirahan o panahon ng paninirahan sa isang distritong pagboto para sa layunin ng pagtaguyod ng pagiging karapat-dapat na makapagrehistro o makaboto sa anumang halalan na kasama ang pederal na kandidato. 

42 U.S.C. 1973i(c), 15544(a); 18 U.S.C. 608(b)

Mga Hindi Mamayan
Ang mga tao ay hindi dapat magpahayag ng hindi totoo na sila ay mga mamamayan ng Estados Unidos para makarehistro o makaboto sa alinmang halalan pang Pederal, Estado, o lokal na halalan.  Kasama sa mga parusa ang multa at pagkabilanggo.

42 U.S.C. 15544(b); 18 U.S.C. 611, 911, 1015(f)

Bukod pa rito, mga taong hindi mamamayan ng Estados ng Unidos na magrehistro ng labag sa batas o bumoto ng labag sa batas ay sasailalim sa iba't-ibang  seryosong kalalabasan tungkol sa imigrasyon, tulad ng:

  

Deportasyon
INA 237(a)(6) (8 U.S.C. 1227(a)(6))

 

Pagbubukod
INA 212(a)(10)(D) (8 U.S.C. 1182(a)(10)(D))

Pagbabayad
Ang mga Tao ay hindi dapat Magbayad, umalok na magbayad o tumanggap para bumoto, Magrehistro para bumoto, pumigil ng kanilang boto, o pagboboto para sa o laban sa sinumang kandidato sa anumang halalan na kasama ang kandidatong pampederal.

42 U.S.C. 1973i(c), 18 U.S.C. 597, 608(b)

Mga Paglalabag sa Batas ng Estado ng mga Tagatala sa Field

Bawal na mga Gawain ng Tagatala sa Field, Klerks, Mga Empleyado ng mga Ahensya ng Pagpaparehistro ng Botante o mga Taong Tumutulong sa mga Botante:  Ang isang klerk ng county, tagatala sa field, empleyado ng ahensya ng pagpaparehistro ng botante o taong tumutulong sa isang botante sa pagkokompleto ng Aplikasyon sunod sa NRS 293.5235(13) na sinumang magkasala ng anumang gawain na nakasaad sa ibaba ay mabigat na nagkasala (NRS 293.505(15)) at ay mapapailalim sa isang sibil na parusa hanggang $20,000 at saka ang mga anumang kriminal na parusa. (NRS 293.840).

 

Tangghihan ang isang tao magrehistro dahil sa kaakibat na partidong pampulitika
NRS 293.505(8)(b)

 

Manghingi ng boto para sa o laban sa isang tanong o kandidato
NRS 293.505(10)(a)

 

Nakikipagusap sa botante tungkol sa pagmamarka ng kanyang balota para sa o laban sa isang tanong o kandidato
NRS 293.505(10)(b)

 

Namamahagi ng petisyon o ibang materyal tungkol sa kandidato o tanong na lilitaw sa susunod na halalan 

NRS 293.505(10)(c)

 

Kusang inirerehistro ang isang taong hindi kwalipikadong botante o isang taong na nagsampa ng hindi totoo o nakakalinlang na aplikasyon para magparehistro o para makaboto 
NRS 293.505(12)(a)

 

Nagrerehistro ng isang tao na hindi nagbigay ng sapat na pruweba ng pagkakakilanlan at ang tinitirahan na aktwal na tinitirhan. 

NRS 293.505(12)(b)

 

Pinapanatili ang aktwal na Aplikasyon at hindi sinulat ang kanyang pangalan sa resibo na mananatili sa botante sa sandaling makumpleto ang form (ito ay nalalapat sa sinumang magbigay ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro sa mga botante para sa layuning pagrerehistro para bumoto)

NRS 293.505(13)(a)

Ipinagbabawal na mga Gawain na Maaaring Ipatupad sa Lahat ng Tao

 

Maling Paglalarawan
Pinanghahawakan na ikaw ay isang Tagatala sa Field o gumaganap ng mga tungkulin ng isang tagatala sa field, na walang tamang paghihirang bilang tagatala sa field, ay isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.
NRS 293.505(9),(15) at NRS 293.840

 

Pagbabago, Pagbabaligtad o Pagsisira ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro 
Kusang binabago, binabaligtad o sinisira ang Aplikasyon pagkatapos na ito ay malgdaan ng aplikante, maliban sa pagpapalit ayon sa kahilingan ng aplikante, ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.505(13)(b),(15), NRS 293.5235(15),(16) at NRS 293.840

 

Tumutulong sa Botante at Kusang Hindi Kinukumpleto ang Seksyon 13 ng Aplikasyon
Isang taong tumutulong ng iba sa pagkumpleto ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante at kusang hindi sinasama ang kanyang tinitirahan pang koreo at lagda sa seksyon 13 ng Aplikasyon ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.5235(13),(16) at NRS 293.840

 

Hindi Pagbigay ng mga Aplikasyon ng Pagpaparehistro Dahil sa Kaakibat na Partido
Pagtatanggi ng pagbigay ng Aplikasyon sa isang tao dahil sa kanyang kaakibat na partidong pampulitika ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.5235(14),(16) at NRS 293.840

 

Naantalang Paghahatid (Higit sa 10 Araw) 
Sadyang nagsusumite ng Aplikasyon sa Tagapagtala ng  mga Botante ng Clark County higit sa 10 araw matapos makumpleto ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.
NRS 293.5235(15) at NRS 293.840

 

Mga Aplikanteng Hindi Kwalipikado 
Sadyang mambuyo, tumulong ng isang hindi kwalipikadong aplikante na tumakang magrehistro para bumoto ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.800(4) at NRS 293.840

 

Palsipikasyon
Isang taong sumadyang magpalsipika o maging sanhi ng palsipikasyon ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante, o sadyang nagbibigay ng pera o ibang kabayaran sa iba para sa palsipikadong Aplikasyon ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.800(5) at NRS 293.840

 

Kabayaran
Pagbibigay ng kabayaran para sa pagrerehistro ng mga botante batay sa (a) kabuuang bilang ng mga botante na mairehistro ng isang tao o (b) kabuuang numero ng mga botante na mairehistro ng isang tao sa isang partikular na partidong pampulitika, ay isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.805 at NRS 293.840   

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach