Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-5 ng Agosto, 2015

Tandaan....

Ano ang Pagboto sa Pamamagitan ng Balotang pang Koreo/Manliliban

    

Sino ang Maaaring Bumoto sa pamamagitan ng Koreo

Kailan mag-sumite ng Kahilingan

 

Saan Makakuha ng Hiling

Paano mag-sumite ng Kahilingan

 

Kailan Maaasahan ang Iyong Balota pang Koreo/Manliliban

Paano Bumoto sa pamamagitan ng Balotang pang Koreo/Manliliban

 

Kailan Ibalik ang Nabotong Balota pang Koreo/Manliliban

Pagboboto ng Personal sa Halip ng sa pamamagitan ng Koreo

 

Mga Presinto pang Koreo

Mga Residenteng Militar o nasa ibang Bansa

 

Mga Gawain na Labag sa Batas

Tandaan....

Bawat Kalendaryong Taon, ang isang Kahilingan ay Kailangan
Ang Nevada ay HINDI pumapayag ng permanenteng estado ng Balota pang Koreo/Manliliban. HINDI ka otomatikong makakatanggap ng balota pang koreo maliban kung TAUN-TAON kang susulat ng kahilingan. 

Sa panahon ng isang halalan, maaari mong makita sa online ang estado ng iyong balota pang koreo/manliliban. Mag-Login sa Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang "Kumuha ng Pangkasalukuyang Impormasyon pang Halalan" mula sa dropdown menu.
  

Kailangan ng Sulat Kamay na Lagda
Ayon sa  batas ng Nevada kailangan mayroong SULAT KAMAY NA LAGDA ang iyong kahilingan. Hindi tatanggapin ang mga kahilingan  sa pamamagitan ng E-mail at tawag sa telepono. Kung hindi mo malagdaan ang iyong pangalan dahil sa pisikal na kapansanan, tumawag sa (702) 455-6552 para sa mga tagubilin.
  

Paghahatid sa mga Botante
Sa mga Halalan pang Pederal/Estado, ang paghahatid ng mga Balota pang Koreo/Manliliban ay MAGSISIMULA sa 20 mga araw bago ang Araw ng Halalan para sa mga botante sa loob ng estado at 40-45 mga araw bago ang Araw ng Halalan para sa mga botante sa labas ng estado.
  

Ano ang Pagboboto sa pamamagitan ng Balotang pang Koreo/Manliliban

Mga balotang pang koreo ay tulong sa mga botanteng hindi maaari o hindi nais bumoto ng personal sa panahon ng maagang pagboboto o sa Araw ng Halalan. Pagkatapos maproseso ang kahilingan, ang botante ay padadalhan ng mga materyales ng Pagboboto sa pamamagitan ng Koreo/Manliliban, na kasama ang papel na balota at mga tagubilin sa pagboboto.
 

Sino ang Maaaring Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo

Sino mang Botante, Anumang Dahilan
Kahit na sinong rehistradong botante, na may anumang dahilan, ay maaaring humiling ng Balotang pang Koreo/Manliliban. Ang kahilingan ay dapat NAKASULAT

Mga Botanteng Bumoboto sa Unang Pagkakataon ay Maaaring Hingan ng Magpakita ng Pagkakakilanlan (I.D.). Kapag Sila ay Bumoto
Maaari kang hingan magpakita ng pagkakakilanlan (I.D.) upang bumoto kung: (a) Ang datos na binigay mo sa iyong aplikasyon ng pagpaparehistro ng botante ay hindi tugma sa datos na nakatala sa Kagawaran ng Motor Vehicles o Administrayon ng Social Security, na naaangkop; at (b) Hindi ka tumugon sa sulat na pinadala sa iyo na inaabisuhan ka tungkol sa pagkakaiba.

Mga kasama sa tinatanggap na mga uri ng Pagkakakilanlan ay: (a) Pangkasalukuyan at balidong Lisensya ng Pagmamaneho ng Nevada o Tarheta ng Pagkakakilanlan ng Estado (mga lisensya ng pagmamaneho at mga tarheta ng pagkakakilanlan na galing sa ibang mga estado ay HINDI tinatanggap) ; o (b) Ibang pangkasalukuyang at balidong dokumento ng pagkakakilanlan, tulad ng kwenta pang bahay, pahayag galing sa bangko, tseke ng sweldo o dokumento na binigay ng entidad ng pamahalaan tulad ng tseke na may pangalan mo at tinitirahan.

Kung hindi mo sasamahan ng kopya ng iyong pagkakakilanlan ang iyong hiling ng Balota pang Koreo/Manliliban, maaari mo pa ring i-sumite kasama sa iyong napagbotohan na Balota pang Koreo/Manliliban, sa loob ng opisyal na sobreng ibabalik.  

Sa mga halalan na pang Pederal/Estado, kung hindi ka pa ring makapagbigay ng isang kopya ng iyong pagkakakilanlan kasama s iyong napagbotohan na Balota pang Koreo/Manliliban, ang iyong balota ay magiging pansamantalang balota. Ang iyong mga pinagpilian para sa mga pederal na opisina lamang, halimbawa, Senado ng Estados Unidos at Kongreso, ang maaaring bilangin AT kung magsusumite ka lamang ng kopya ng iyong pagkakakilanlan sa  Kagawaran ng Halalan bago mag o sa ika-5:00 n.h. sa Biyernes pagkatapos ng Araw ng Halalan.

Kung hindi ka kailanman magbigay ng pagkakakilanlan, ang iyong balota ay hindi bibilangin.

  

Kailangan Mag-sumite ng Kahilingan

Bawat Kalendaryong Taon
Dapat kang mag-sumite ng wasto at kumpletong kahilingan ng Balota pang Koreo/Manliliban sa Kagawaran ng Halalan bawat kalendaryong taon upang makaboto sa pamamagitan ng koreo sa taon na iyon. Ang Nevada ay hindi nagbibigay ng permanenteng estado para sa Balota pang Koreo/Manliliban. Dapat mong i-sumite ang iyong kahilingan na hindi lalampas sa huling araw o oras ng paghiling ng balota pang koreo/manliliban, na, ang Kagawaran ng Halalan ay dapat matanggap ang iyong kahilingan sa o bago mag ika-5:00 n.h. sa Martes bago ang Araw ng Halalan. Ilang mga eksepsyon ay nag-aaplay sa mga botanten nasa militar nasa ibang bansa.
 

Saan Makakakuha ng Kahilingan para sa mga Halalan ng 2012

Ang Kagawaran ng Halalan

Ang isang form ng kahilingan na maaaring maprint  ay makukuha sa pamamagitan ng pag-log-in sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin ang Hiling ng Balota pang Koreo/Manliliban mula sa dropdown menu.

Tumawag sa (702) 455-6552 upang mapadalhan ka ng Tarheta ng Hiling ng Balota pang Koreo/Manliliban.

Sumulat ng Sariling Sulat kung Wala kang Printer
Sundan ang mga Direksyon sa pagsusulat ng sulat.
 

Paano Mag-sumite ng isang Kahilingan

Pagkatapos makakumpleto ng wastong nakasulat na kahilingan, ipadala sa pamamagitan ng koreo, i-fax sa (702) 455-2831 o ihatid ng personal sa Kagawaran ng Halalan  bago mag o sa huling araw.
  

Kailan Maaasahan ang Iyong Balota pang Koreo/Manliliban

Sa mga halalan pang Pederal/Estado (mga taon na even-numbered), ang pagpadala ng mga balota pang Koreo/Manliliban ay nagsisimula 20 na mga araw bago ang Araw ng Halalan para sa mga botante sa loob ng estado at 40-45 na mga araw bago ang Araw ng Halalan para sa mga botante sa labas ng estado. Kung ikaw ay humiling ng Balota pang Koreo/Manliliban at hindi mo natanggap sa hindi bababa ng 10 mga araw bago ang Araw ng Halalan, KAAGAD tumawag sa (702) 455-6552. Huwag magpaantala dahil ang maikling panahon ay magdudulot ng kahirapan sa pagtanggap, bumoto at magbalik ng isang Balota pang Koreo/Manliliban bago mag o sa ika-7:00 n.g. sa Araw ng Halalan.
  

Paano Bumoto sa pamamagitan ng Balota pang Koreo/Manliliban

Sundin ang mga Tagubilin sa Pagboboto
Maingat na basahin at sundin ang mga tagubilin na kasama sa iyong Balota pang Koreo/Manliliban. Ibalik ang iyong binotong Balota pang Koreo/Manliliban sa sobreng binigay para sa layuning ito, kahit na ipapadala sa pamamagitan ng koreo o ihatid ng personal. Dapat mong sariling lagdaan ang labas ng sobre. May mga kaluwagan para sa mga taong hindi makapag-lagda ng kanilang pangalan o markahan ang kanilang balota dahil sa kapansanan.  

Kailan at Paano Ibalik ang Nabotong Balota pang Koreo/Manliliban

Nakatakdang Petsa at Oras
Dapat MATANGGAP ng Kagawaran ng Halalan ang iyong nabotong Balota pang Koreo/Manliliban bago mag o sa ika-7:00 n.g. sa Araw ng Halalan upang masama sa bilangang ang iyong balota.

Paano Ipadala o Ihatid ng Personal ang Iyong Nabotong Balota pang Koreo/Manliliban

Koreo
Gamitin ang binigay na sobre na may balik na direksyon, bayad na selyo at ipadala sa pamamagitan ng koreo ang iyong naboto na Balota pang Koreo/Manliliban.  Siguraduhin na nalagdaan ang labas ng sobre.

Ihatid ng Personal
Maaari mong ihatid ng personal ang iyong nabotong Balota pang Koreo/Manliliban.  Dapat ito nasa loob ng binigay na sobre at dapat mong lagdaan ang labas ng sobre.  Ang mga kondisyon sa ibaba ay magagamit din: 

 

Sino ang Maaaring Maghatid ng Iyong Nabotong Balota
Ang botante lamang na humiling ng Balota pang Koreo/Manliliban o isang miyembro ng pamilya ang maaaring magbalik ng nabotong Balota pang Koreo/Manliliban.  Kung isang miyembro ng pamilya ang nagbalik nito, dapat siyang magbigay ng isang pahayag na nagpapatunay na siya ay isang miyembro ng pamilya ng botante.  Tumawag sa (702) 455-6552 para sa karagdagang impormasyon.

 

Saan Ihatid ang Iyong Nabotong Balota
Maaari mong ihatid ang iyong nabotong Balota pang Koreo/Manliliban sa Kagawaran ng Halalan lamang, HINDI sa isang lugar na may maagang pagboboto o sa lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Ayon sa batas ng Nevada, mga lugar sa maagang pagboboto at sa Araw ng Halalan ay hindi maaaring tumanggap ng nabotong Balota pang Koreo/Manliliban.  

Pagboboto ng Personal sa Halip ng Paggamit ng Koreo

Kung humiling ka ng Balota pang Koreo/Manlilban, mayroon ka pa ring karapatan pumili na bumoto sa isang makinang pagboto na elektroniko sa isang lugar na may maagang pagboboto o sa iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Kung ikaw ay nasa presinto na pang koreo (tingnan ang seksyon sa ibaba), maaari kang bumoto ng personal sa lugar na may maagang pagboboto, nguni't sa Araw ng Halalan sa mga Halalan pang Pederal/Estado, maaari kang bumoto ng personal sa isang lokasyon ng Kagawaran ng Halalan lamang.

Kailangan mong gawin ang isa sa mga sumusunod kapag bumoto ka ng personal sa halip ng koreo:

Kung Mayroon kang Balota pang Koreo
Isuko ang iyong naboto o hindi nabotong Balota pang Koreo/Manliliban (mas mabuti sa paketeng pinadala sa iyo) sa isang opisyal ng halalan sa lugar ng botohan.  Ipoproseso niya upang ikaw ay makaboto.

Kung Wala Kang Balota pang Koreo 
Ikaw ay lalagda ng isang paninindigan sa lugar ng botohan na sinusumpa mo na ikaw ay hindi pa nakaboto sa kasalukuyang halalan at naintindihan mo na walang sinuman ay may karapatan magtangkang bumoto o aktwal na bumoto ng higit sa isang beses sa parehong halalan.  Isang opisyal ng halalan ay magpapatunay ng iyong paninindigan at ihahambing sa mga talaan ng Kagawaran ng Halalan.  

Mga Presinto na pang Koreo

Ipapakita ng iyong Tarheta ng Rehistrasyon ng Botante kung ikaw ay nasa Presinto na pang Koreo. Maaari mong tingnan ang impormasyon na ito sa online pagkatapos ng huling araw o oras ng pagpaparehistro upang makaboto sa pamamagitan ng paglog-in sa "Mga Serbisyo para sa mga  Rehistradong Botante" at piliin ang "Kumuha ng Impormasyon na Pangkasalukuyan" mula sa dropdown menu. Maaari ka ring tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o magpadala ng e-mail upang malaman ito. Ang isang presinto ay maaaring maitalagang "presinto na pang koreo" kung ito ay mayroong 200 o kulang na mga botante na bumoto sa huling pangkalahatang halalan sa kabuuan ng estado. Mga botante sa mga presinto na pang koreo:

Otomatikong Tatanggap ng isang Balota pang Koreo
Hindi mo kailangan humiling ng Balota pang Koreo/Manliliban kung ikaw ay rehistrado sa isang presinto na pang koreo, maliban gusto mong ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo sa ibang tinitirahan o direksyon.

Maaaring Bumoto ng Personal sa Panahon ng Maagang Pagboboto
Maaari kang bumoto sa isang lugar ng botohan sa panahon ng 14 na araw sa panahon ng maagang pagboto kung iyong isuko ang iyong Balota na pang Kore/Manliliban o maglagda ng paninindigan na sinusumpa na hindi ka pa nakaboto sa kasalukuyang halalan. 

Sa mga Halalan na pang Pederal/Estado, Maaaring Bumoto ng Personal sa Araw ng Halalan Lamang sa isang Lokasyon ng Kagawaran ng Halalan

Ayon sa batas ng Nevada, sa mga halalan pang pederal/estado, maaari kang bumoto ng personal sa Araw ng Halalan, nguni't sa isang lokasyon ng Kagawaran ng Halalan lamang, at dapat mong isuko ang iyong Balota pang Koreo/Manliliban o lumagda ng isang paninindigan na sinusumpa mo na hindi ka pa nakaboto sa kasalukuyang halalan.  

Mga Residenteng Militar o nasa Ibang Bansa

Pagrerehistro at/o Pagboboto sa pamamagitan ng Koreo
Mangyaring tingnan ang pahina sa web para sa mga botanteng militar at nasa ibang bansa.
  

Mga Gawaing Labag sa Batas

Mapanlinlang na Paghihiling ng isang Balota pang Koreo/Manliliban
Ang mapanlinlang na paghiling ng isang Balota pang Koreo/Manliliban sa pangalan ng ibang tao o magbuyo o pumilit ng ibang tao na mapanlilang na humiling ng isang Balota pang Koreo/Manliliban sa pangalan ng ibang tao ay isang mabigat na kasalanan. NRS 293.313

Pagboboto ng Higit sa Isang Beses

Isang mabigat na kasalanan na ang isang karapat-dapat na botante ang bumoto o magtangkang bumoto ng higit sa isang beses sa parehong halalan. NRS 293.780

Pagsuhol
Isang mabigat na kasalanan ang magsuhol, magalok ng suhol, o gumamit ng anumang iba pang masamang paraan, direkta o hindi direkta, para magimpluwensa ang kahit na sinong botante sa pagbigay ng kanyang boto o hadlangan ang pagbigay nito. NRS 293.700

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach