Huling Ginawang Kasalukuyan noong ika-21 ng Hunyo, 2013

Tingnan ang Iyong Rehistrasyon at Partidong Kaakibat sa Online

  
Kung ikaw ay kasalukuyang nakarehistro bumoto sa Clark County, NV, mag-login sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin ang Tingnan ang Impormasyon Ko sa Rehistrasyon mula sa dropdown menu upang madaling makita ang iyong datos sa rehistrayon, kasama ang iyong kaakibat na partido, pagiging karapat-dapat bumoto sa isang partikular na halalan, lugar ng botohan, presinto, mga nahalal na opisyal (kasama ang mga impormasyon upang makipag-ugnay) at tinitirahan na naka rekord sa Kagawaran ng Halalan.    


Mga Halalan Pang Pederal/Estado na Pangunahing Halalan (SARADO)
- Even-Numbered na Taon (2014)

  
Ano ang Pangunahing Halalan

Ang Pangunahing Halalan ay isang paunang (pagmumungkahi ng kandidato) halalan upang pumili, kapag kailangan, ng Democratic, Republican at walang kapanig na mga kandidato na tatakbo sa Pangkalahatang Halalan (maliban sa mga kandidato para sa Presidente ng U.S./Bise Presidente at mga espesyal na opisina pang distrito, lalabas lamang sa Pangkalahatang Halalan).  Ang direktang boto ng mga tao ay pinipili ang mga kandidato, sa halip ng mga boto ng mga delegado ng kombensyon. 

Ang Nevada ay Isang Estado ng may SARADONG Pangunahing Halalan
Sa Nevada, ang mga Pangunahing Halalan na pang Pederal/Estado ay "SARADO." Ang ibig sabihin nito ay kung pumili ka ng Democrat o Republican bilang iyong partido sa iyong Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante, maaari ka lamang bumoto ng mga mga kandidato mula sa iyong partido at maaari ka ring bumoto sa walang kapanig na mga paligsahan.  Kung pumili ka ng kaakibat na partido maliban sa Democrat o Republican, maaari kang bumoto lamang sa mga paligsahan ng walang kapanig.  Tandaan na ang mga tanong sa balota ay hindi lalabas sa Pangunahing Halalan.  

•  

Mga Pangunahing Pampulitikang Partido:

 

°  

Democratic: Kung ikaw ay rehistradong Democrat, maaari kang bumoto sa mga paligsahan ng iyong presinto at pumili ng mga kandidato na Democratic AT sa lahat ng mga walang kapanig na paligsahan sa iyong presinto.

 

°  

Republican: Kung ikaw ay rehistradong Republican, maaari kang bumoto sa mga paligsahan ng iyong presinto at pumili ng mga kandidato na Republican AT sa lahat ng mga walang kapanig na paligsahan sa iyong presinto.

Mga Ibang Partidong Pampulitika at mga Kaakibat:
Kung ikaw ay hindi rehistrado bilang Democrat o Republican, maaari kang bumoto LAMANG SA MGA PALIGSAHAN NG WALANG KAPANIG para sa iyong presinto. Menor na  partido, ibang partido at independyenteng mga kandidato ay lalabas lamang sa Pangkalahatang Halalan at HINDI sa Pangunahing Halalan.

 

°  

Mga Menor na Pampulitikang Partido:
Kung ang iyong Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante  ay nagpapahiwatig na ang iyong partido ay isa sa mga nakalista sa ibaba, ang iyong kaakibat ay pinag-uri-uri bilang "menor na partido" at malilista sa ilalim ng partidong iyon.  Maaari kang bumoto LAMANG SA MGA PALIGSAHAN NG WALANG KAPANIG ng iyong presinto.  Sa kasalukuyan, opisyal na kinikilala ng Nevada ang mga sumusunod na mga menor na partido para sa layunin na ma-access ang balota (ayon sa NRS 293.171):

 

 

  

Partido ng Americans Elect 

  

Partido ng Independent American

  

Partido ng Libertarian

 

°  

lahat ng Ibang mga Partidong Pampulitika:
Kung ang iyong Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante ay nagpapahiwatig na ang iyong partido ay isa sa mga hindi opisyal na kinikilala bilang isang pangunahin o menor na partido ng Estado ng Nevada, ang iyong kaakibat ay pinag-uri-uri bilang "iba" at malilista sa ilalim ng partidong iyon.  Maaari kang bumoto LAMANG SA MGA PALIGSAHAN NG WALNG KAPANIG ng iyong presinto.

 

°  

Walang Partidong Pampulitika (Mga Walang Kapanig o mga "Independyente"):
Kung ang iyong Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante ay nagpapahiwatig na ikaw ay "walang kapanig" o na ikaw ay "independyente," na, hindi kaakibat ng kahit anong partidong pampulitika, ang iyong kaakibat ay pinag-uri-uri bilang "walang kapanig" at ito ay malilista bilang "walang kapanig".  Maaari kang bumoto LAMANG SA MGA PALIGSAHAN NG WALNG KAPANIG ng iyong presinto.


Mga Pangkalahatang Halalan pang Pederal/Estado - Even-Numbered na mga Taon (2014)

  
Mga kandidato na tatanggap ng pinakamaraming mga boto sa Pangkalahatang Halalan ay mahahalal para sa opisina.  Maaari kang bumoto para sa lahat ng opisina at mga tanong sa balota ng iyong presinto, na walang kinalalaman sa iyong kaakibat na partido.

  
Pangunahin at Pangkalahatang mga Halalan ng Munisipyo (Lungsod)  - Odd-Numbered na mga Taon (2015)
 

  
Sa Clark County, Nevada, ang mga partido ng kandidato ay hindi lalabas sa balota ng mga Halalan pang Munisipyo dahil ang mga opisina ay walang kapanig.

Kung ikaw ay maayos na nakarehistro sa loob ng pisikal na nasasakupan ng isang incorporated na lungsod (Lungsod ng Boulder, Henderson, Las Vegas, Mesquite o North Las Vegas), maaari kang bumoto sa lahat ng mga opisina sa iyong balota, na walang kinalalaman sa iyong kaakibat na partido, pati na rin ang mga katanungan na naaangkop sa iyong presinto.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga halalan pang munisipyo, makipag-ugnay sa Kawani ng Lungsod.
  
PAGHIHIGPIT: Mga botante na nakarehistro sa mga lugar na unincorporated ng Clark County ay HINDI maaaring bumoto sa mga Halalan pang Munisipyo. 


Mga Pulong ng Partido pang Presidente sa Nevada - Mga Taon para sa Pang Presidenteng Halalan (2016) 

 
Ayon sa batas ng Nevada, ang Nevada ay hindi nagsasagawa ng Pangunahing Halalan upang pumili ng mga kandidato pang Presidente.  Sa halip, ang mga pangunahing partidong pampulitika ay magsasagawa ng mga pulong ng partido sa simula ng 2016 sa mga petsa, oras at mga lokasyon na kanilang mapagpasiyahan. Ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County ay hindi kasangkot sa mga pagpupulong na ito.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach