Ano ang Pansamantalang Balota

Sa 2003, pinagtibay ng lehislatura ng Nevada ang mga batas ng estado para sa pagboto sa pansamantalang balota alinsunod sa  “Help America Vote Act” ng 2002 (HAVA) ng pederal. Kung meron kang tanong tungkol sa karapatan mong bumoto, ikaw ay papayagan bumoto sa pamamagitan ng paggamit ng pansamantalang balota para sa mga opisinang pang pederal lamang. Kasama sa mga opisina pang Pederal ay Presidente, Senado ng Estados Unidos at Kongreso.  Ang iyong balota ay mabibilang lamang kung pagkatapos matugunan mo ang mga pangangailangan para sa iyong partikular na sitwasyon, na nakalarawan sa ibaba ("Paano Gumagana ang Pansamantalang Balota"). 

Sino ang Dapat Bumoto sa Panasamantalng Balota at Bakit

Mga Botanteng Hindi Nagbigay ng Pagkakakilanlan Noong Sila ay Bumoto at ang  Datos Nila sa Rehistrasyon ay Hindi Tumugma sa Mga Talaan ng DMV o SSA
Ang mga botanteng ito ay naabisohan sa pamamagitan ng sulat na dapat silang magbigay ng pagkakakilanlan kapag nasa lugar ng botohan.  Kung hindi ito gagawin, sila ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng pansamantalang balota lamang.  

Mga Indibidwal na Hindi Nakalista na Rehistrado sa mga Talaan ng Kagawaran ng Halalan
Itong mga indibidwal  ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng paggamit ng pansamantalang balota lamang pagkatapos na magsumpa na sila ay rehistrado at karapat-dapat na bumoto.

Mga Rehistradong Botante na Nagnanais na Bumoto sa Araw ng Halalan sa Lugar ng Botohan Liban sa Lugar na Nakatalaga sa Kanila
Itong mga Botante ay maaaring bumoto lamang sa pamamagitan ng pansamantalang balota.

 

Kailan Ginagamit ang Pansamantalang Balota
Lahat ng mga halalan na may kinalaman sa mga opisina pang pederal ay dapat mayroong pansamantalang balota na mapagpipilian. 

Paano Gumagana ang Pagboto sa Pansamantalang Balota  

Dapat kang magkumpleto ng isang paninindigan na nakasulat na kasama ang dahilan ng pagboto ng pansamantala. Dapat ka rin magsumpa sa ilalim ng multa ng perjury na ikaw ay rehistrado at karapat-dapat bumoto sa hurisdiksyon na iyon.  Depende sa iyong sitwasyon, ang pansamantalang balota ay bibilangin lamang kung ikaw ay magbibigay lamang ng kopya ng nararapat na pagkakakilanlan sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County bago mag o sa ika-5 n.h. sa Biyernes pagkatapos ng Araw ng Halalan, o kung kasunod na pananaliksik ay magpapakita na ikaw ay rehistrado sa Distrito Pakongreso ng lugar ng botohan kung saan ka talagang bumoto.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach