Huling Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-19 ng Hunyo, 2012
  
Pangkalahatang-Ideya

Mga grupo at mga organisasyon na nais magparehistro ng mga botante, ngunit hindi nais maging Tagatala sa Field ay maaari kumuha ng mga Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante mula sa Kagawaran ng Halalan pagkatapos magsumite ng plano ng pamamahagi. Mga patakaran at pamamaraan ng Pagpaparehistro ay ipapaliwanag kapag ang plano ng pamamahagi ay naaprubahan. Tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline (702) 4557871 para karagdagang impormasyon.

Inirerekomenda na mga Klase para sa pangangampanya ng pagpaparehistro na may kinalalaman sa pamamahagi ng mga mail-in na aplikasyon ng pagpaparehistro ng botante

iSKEDYUL NG kLASE
Ang mga klaseng ito ay opsyonal, ngunit matinding inirerekomenda. Lahat ng mga klase ay ginaganap sa Liberty Room na matatagpuan sa Clark County Election Center, 965 Trade Drive, Suite B, North Las Vegas. Ang mga nais na dumalo ay dapat magparehistro ng hindi bababa sa dalawang araw bago sa araw ng klase.  Mga karagdagang klase ay maaaring ma iskedyul depende sa pangangailangan.  Tumawag kay Brenda sa (702) 455-0076 o magpadala ng  e-mail sa bmiller@ClarkCountyNV.gov upang magrehistro para sa klase o para sa karagdagang impormasyon. Ang iskedyul ng klase ay nasa ibaba.
  

Mga Klase para sa Pangangampanya sa Pagpaparehistro

ISKEDYUL NG MGA KLASE SA 2012

DATE

DAY

TIME

ika-26 ng Hunyo

Martes

10:00 n.u. - 12:00 n.h.

ika-28 ng Hunyo 

Huwebes

3:00 n.h. - 5:00 n.h.

ika-9 ng Hulyo

Lunes

3:00 n.h. - 5:00 n.h.

ika-11 ng Hulyo

Miyerkules

3:00 n.h. - 5:00 n.h.

Labag sa Batas na mga Gawain / Mga Pagbabawal

MGA PAGLABAG SA BATAS NG PEDERAL 

Pagpipigil at Pananakot
Mga tao ay hindi dapat manakot, magbanta o pumigil ng sinumang ibang tao: sa pagrerehistro o pagboboto; pagsusulsol o pagtutulong sa pagrerehistro o pagboboto; para sa layunin ng  paghadlang o pagimpluwensya ng isang tao sa pagpili ng bobotohin o hindi bobotohin; o para sa layuning pagpigil ng isang tao para bumoto. 
42 U.S.C. 1971(b), 1973i(b), 1973gg-10(1); 18 U.S.C. 241, 242, 245, 594

Hindi Totoong Impormasyon
Mga tao ay hindi dapat sumikap na kumuha o magsumite ng hindi totoong materyal, mapanlinlang o hindi tunay na mga aplikasyon ng pagpaparehistro ng botante sa alinmang halalan na kasama ang pederal na kandidato.

42 U.S.C. 1973gg-10(2)(A)

Mga Hindi Mamamayan
Mga tao ay hindi dapat magbigay ng hindi totoong pahayag o umangkin na sila ay mga mamamayan ng Estados Unidos para makapagparehistro o makaboto sa alinmang Pederal, Estado, o lokal na halalan.  Mga parusa ay kasama  ang multa at pagbibilanggo.

42 U.S.C. 15544(b); 18 U.S.C. 611, 911, 1015(f)

Bukod pa rito, mga taong hindi mamamayan ng Estados Unidos na magrehistro para makaboto na labag sa batas o bumoto ng labag sa batas ay mapapailalim sa iba't-ibang seryosong kalalabasan ukol sa imigrasyon, tulad ng:

  

Deportasyon
INA 237(a)(6) (8 U.S.C. 1227(a)(6))

 

Pagbubukod
INA 212(a)(10)(D) (8 U.S.C. 1182(a)(10)(D))

Kabayaran
Ang mga tao ay hindi dapat tumanggap ng kabayaran para bumoto, pagpaparehistro upang bumoto, pagpipigil ng kanilang boto, o bumoto para sa o laban sa sinumang kandidato sa anumang halalan na kasama ang pederal na kandidato.

42 U.S.C. 1973i(c), 18 U.S.C. 597, 608(b)

MGA PAGLABAG NG BATAS NG ESTADO

Bawal na mga Gawain ng Tagatala sa Field, Klerks, Mga Empleyado ng mga Ahensya ng Pagpaparehistro ng Botante o mga Taong Tumutulong sa mga Botante:  Ang isang klerk ng county, tagatala sa field, empleyado ng ahensya ng pagpaparehistro ng botante o taong tumutulong sa isang botante sa pagkokompleto ng Aplikasyon sunod sa NRS 293.5235(13) na sinumang magkasala ng anumang gawain na nakasaad sa ibaba ay mabigat na nagkasala  (NRS 293.505(15)) at ay mapapailalim sa isang sibil na parusa hanggang $20,000 at saka ang mga anumang kriminal na parusa (NRS 293.840).

 

Tangghihan ang isang tao magrehistro dahil sa kaakibat na partidong pampulitika

NRS 293.505(8)(b)

 

Manghingi ng boto para sa o laban sa isang tanong o kandidato

NRS 293.505(10)(a)

 

Nakikipagusap sa botante tungkol sa pagmamarka ng kanyang balota para sa o laban sa isang tanong o kandidato

NRS 293.505(10)(b)

 

Namamahagi ng petisyon o ibang materyal tungkol sa kandidato o tanong na lilitaw sa susunod na halalan

NRS 293.505(10)(c)

 

Kusang inirerehistro ang isang taong hindi kwalipikadong botante o isang taong na nagsampa ng hindi totoo o nakakalinlang na aplikasyon para magparehistro o para makaboto 

NRS 293.505(12)(a)

 

Nagrerehistro ng isang tao na hindi nagbigay ng sapat na pruweba ng pagkakakilanlan at ang tinitirahan na aktwal na tinitirhan. 

NRS 293.505(12)(b)

 

Pinapanatili ang aktwal na Aplikasyon at hindi sinulat ang kanyang pangalan sa resibo na mananatili sa botante sa sandaling makumpleto ang form (ito ay nalalapat sa sinumang magbigay ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro sa mga botante para sa layuning pagrerehistro para bumoto)

NRS 293.505(13)(a)

Ipinagbabawal na mga Gawain na Maaaring Ipatupad sa Lahat ng Tao

 

Maling Paglalarawan
Pinanghahawakan na ikaw ay isang Tagatala sa Field o gumaganap ng mga tungkulin ng isang tagatala sa field, na walang tamang paghihirang bilang tagatala sa field, ay isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.505(9),(15) at NRS 293.840

 

Pagbabago, Pagbabaligtad o Pagsisira ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro 
Kusang binabago, binabaligtad o sinisira ang Aplikasyon pagkatapos na ito ay malgdaan ng aplikante, maliban sa pagpapalit ayon sa kahilingan ng aplikante, ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.505(13)(b),(15), NRS 293.5235(15),(16) at NRS 293.840

 

Tumutulong sa Botante at Kusang Hindi Kinukumpleto ang Seksyon 13 ng Aplikasyon 
Isang taong tumutulong ng iba sa pagkumpleto ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante at kusang hindi sinasama ang kanyang tinitirahan pang koreo at lagda sa seksyon 13 ng Aplikasyon ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.
NRS 293.5235(13),(16) at NRS 293.840

 

Hindi Pagbigay ng mga Aplikasyon ng Pagpaparehistro Dahil sa Kaakibat na Partido 
Pagtatanggi ng pagbigay ng Aplikasyon sa isang tao dahil sa kanyang kaakibat na partidong pampulitika ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.5235(14),(16) at NRS 293.840

 

Naantalang Paghahatid (Higit sa 10 Araw)

Sadyang nagsusumite ng Aplikasyon sa Tagapagtala ng  mga Botante ng Clark County higit sa 10 araw matapos makumpleto ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.5235(15) at NRS 293.840

 

Mga Aplikanteng Hindi Kwalipikado 
Sadyang mambuyo, tumulong ng isang hindi kwalipikadong aplikante na tumakang magrehistro para bumoto ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.800(4) at NRS 293.840

 

Palsipikasyon
Isang taong sumadyang magpalsipika o maging sanhi ng palsipikasyon ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante, o sadyang nagbibigay ng pera o ibang kabayaran sa iba para sa palsipikadong Aplikasyon ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa

NRS 293.800(5) at NRS 293.840

 

Kabayaran
Pagbibigay ng kabayaran para sa pagrerehistro ng mga botante batay sa (a) kabuuang bilang ng mga botante na mairehistro ng isang tao o (b) kabuuang numero ng mga botante na mairehistro ng isang tao sa isang partikular na partidong pampulitika, ay isang mabigat na kasalanan na mapapailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa. 
NRS 293.805 at NRS 293.840   

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach