Pagkukumpleto ng Aplikasyon

Kung matugunan mo ang lahat ng mga katangian para makarehistro upang makaboto, maaari kang magkumpleto at magsumite ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County.

Kailangan na Impormasyon

Maingat na basahin at sundin ang mga utos sa actwal na Aplikasyon.  Siguraduhin na tanggalin at itago ang resibo sa ilalim ng Aplikasyon.  Kung kulang ng impormasyon ang iyong Aplikasyon na nakalista sa ibaba, hindi ito mapoproseso sa kabuuan at hindi ka mairerehistro upang bumoto sa Clark County:

 • Pangalan

 • Petsa ng Kapanganakan

 • Kaakibat na Partido Pampulitika

 • Tinitirahahn (iyong bahay na tinitirahan sa Clark County)

  • Tip: Huwag Ilista:

   • Isang post office box o isang sebisyo pang mail forwarding (mail drop)

   • Isang direksyon ng negosyo, maliban kung ikaw ay aktwal na nakatira doon

   • Isang “HCR” (Highway Contract Route, ginagamit sa mga lugar malapit sa bundok)

  • Tip: Kung ikaw ay walang pangalan ng kalye,  dilarawan ang lokasyon kasama ang sapat na detalye para mabigyan ng presinto, halimbawa:   

   • Ang apat na direktong magkakatabi na sulok ng kalye

   • Numero ng piraso na lupa

   • Seksyon ng Nayon 

 • Numero ng Pagkakakilanlan (ID) - YDapat mong ilista ang isa sa mga sumusunod: 

  • Numero ng Lisensya ng Pagmamaneho ng Nevada (kasalukuyan at balido)
   Mga numero ng lisensya ng Pagmamaneho ng ibang estado ay hindi tatanggapin.

  • Numero ng Kard ng Pagkakakilanlan ng Nevada (kasalukuyan at balido)
   Mga numero ng Pagkakakilanlan ng Estado mula sa ibang estado ay hindi tatanggapin.

  • Kung wala ka ng kahit isa man lang na nakalista sa itaas, ang huling apat na tambilang ng iyong numero ng Social Security

  • Kung wala kahit ng kahit na ano sa itaas, atumawag sa Kagawaran gn Halalan ng Clark County para sa mga tagubilin: (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline (702) 455-7871.

 • Lagda
  Kung hindi mo kayang lumagda ng iyong pangalan dahil sa pisikal na kapansanan, maaari kang: (1) gumamit ng signature stamp na tumutugon sa mga pamantayan ng Opisina ng  Disability Services (ayon sa NRS 427A.755); o (2) magrehistro at magbigay ng naaangkop na pagkakakilanlan ng personal sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County; o (3) kung hindi mo kayang magpakita ng personal, ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County ay magpapapunta ng isang opisyal sa iyo.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach