Huling Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-20 ng Hunyo, 2011
  
Mga Katangian upang Makapagparehistro para Bumoto

Mga Kailangan para sa Pagpaparehistro
Sa Clark County, ang sumusunod na mga katangian ang kailangan bago ka makakumpleto ng  Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante at ma-isumite ito sa Kagawaran ng Halalan

  • Mamamayan ng Estados Unidos

  • Hindi bababa sa 18 taong gulang sa Araw ng Halala (ika-5 ng Abril, 2011)

    • Tip:  Kung ikaw ay kasalukuyang 17 at magiging 18 sa susunod na Araw ng Halalan, maaari kang magrehistro.

  • Patuloy na naninirahan sa Clark County ng hindi bababa ng 30 araw at sa iyong presinto na hindi bababa ng 10 araw bago ang susunod na halalan 

  • Hindi mag-ako ng ibang lugar bilang iyong ligal na tirahan

  • Hindi nahatulan ng mabigat na kasalanan o ibang pagkawala ng karapatan bilang mamamayan na maging labag sa batas ang iyong pagboto 

    • Tip: Mga taong nahatulan ng mabigat na kasalanan na nabigyan ng marangal na pagpapawi mula sa probasyon o parol, pinatawad ng Gubernador o pinalaya mula sa bilangguan ay maaaring karapat-dapat bumoto, depende sa maraming kadahilanan, at dapat tumawag sa (702) 455-0075 para sa partikular na impormasyon tungkol sa kanilang indibidwal na sitwasyon. 

  • Walang batas ng hukuman na tumutukoy sa iyo na ikaw ay walang kakayahan sa isip.

Mga Huling Araw at Oras

Dalawang mga Huling Arwa at Oras sa Bawat Halalan
(1) Ang huling araw upang magrehistro upang makaboto o gawing pangkasalukuyan ang iyong rehistrasyon na hindi magpapakita ng personal sa mga opisina ng Kagawaran ng Halalan ng Clark County ay sa ika-limang Sabado bago ang Araw ng Halalan;

(2) Ang kasunod na sampung araw para sa pagpaparehistro sa loob ng opisina sa mga opisina ng Kagawaran ng Halalan ng Clark County ay nagsisimula sa ika-limang Linggo bago ang Araw ng Halalan at nagtatapos sa pangatlong Martes bago ang Araw ng Halalan.  Ang partikular na mga petsa ay matatagpuan sa aming "Importanteng mga Petsa" na pahina.

MAGPAREHISTRO online

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach