Mga Paglalabag sa Batas pang Pederal

Pagpipigil at Pananakot
Ang mga tao ay hindi dapat manakot, magbanta o pumigil ng ibang tao: para magrehistro o bumoto; para maghikayat o tumulong ng tao sa pagpaparehistro o pagboboto; para sa layunin na paghahadlang o magimpluwensya ng isang tao kung paano pumili kung sino ang bobotohin o hindi bobotohin; o para sa layunin ng pagpipigil ng isang tao na bumoto.   
42 U.S.C. 1971(b), 1973i(b), 1973gg-10(1); 18 U.S.C. 241, 242, 245, 594

Hindi Totoong Impormasyon
Ang mga tao ay hindi dapat magbigay ng impormasyon na hindi totoo ukol sa pangalan, tinitirahan o panahon ng paninirahan sa isang distritong pagboboto para sa layunin ng pagtaguyod ng pagiging karapat-dapat upang magkapagrehistro o bumoto sa alinmang halalan na kasama ang Pederal na kandidato. 

42 U.S.C. 1973i(c), 15544(a); 18 U.S.C. 608(b)

Mga Hindi Mamamayan
Mga tao ay hindi dapat magbigay ng hindi totoong pahayag o umangkin na sila ay mga mamamayan ng Estados Unidos para makapagparehistro o makaboto sa alinmang Pederal, Estado, o lokal na halalan.  Mga parusa ay kasama  ang multa at pagbibilanggo. 
42 U.S.C. 15544(b); 18 U.S.C. 611, 911, 1015(f)

Bukod pa rito, mga taong hindi mamamayan ng Estados Unidos na magrehistro para makaboto na labag sa batas o bumoto ng labag sa batas ay mapapailalim sa iba't-ibang seryosong kalalabasan ukol sa imigrasyon, tulad ng:

  

Deportasyon
INA 237(a)(6) (8 U.S.C. 1227(a)(6))

 

Pagbubukod
INA 212(a)(10)(D) (8 U.S.C. 1182(a)(10)(D))

Kabayaran
Ang mga tao ay hindi dapat tumanggap ng kabayaran para bumoto, pagpaparehistro upang bumoto, pagpipigil ng kanilang boto, o bumoto para sa o laban sa sinumang kandidato sa anumang halalan na kasama ang pederal na kandidato.

442 U.S.C. 1973i(c), 18 U.S.C. 597, 608(b)

Mga Paglabag ng Batas ng Estado

Hindi Totoong Impormasyon
Kusang-loob na pagbibigay ng hindi totoong impormasyon sa Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante ay isang mabigat na kasalanan na mapapasailalim sa isang sibil na parusa hanggang sa $20,000 at saka anumang kriminal na mga parusa. 
NRS 293.800(1) at NRS 293.840

Pandaraya sa Pagkakakilanlan 
Pagkukuha at paggagamit ng personal na impormasyon ng pagkilala ng ibang tao na may layunin na gumawa ng labag sa batas na gawain ay isang mabigat na kasalanan. 

NRS 205.463

Pagrerehistro ng Higit sa Isang Beses
Ang paggiging rehistrado bilang isang botante sa higit ng isang county na sabay-sabay ay labag sa batas at mapapasailalim ng sibil na parusa hanggang sa $20,000 at saka anumang kriminal na mga parusa.

NRS 293.810 at NRS 293.840

Hindi Kwalipikadong mga Aplikante
Sumusubok na magrehistro o actwal na nagrerehistro  upang makaboto, alam na hindi ikaw kwalipikado na gawin ito, nagbubuyo, tumutulong sa paggawa nitong mga gawain ay isang mabigat na kasalanan na mapapasailalim sa sibil na parusa hanggang $20,000 at saka anumang kriminal na parusa.

NRS 293.800(4) at NRS 293.840

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach