Huling Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-20 ng Hunyo, 2011

Magsumite ng Aplikasyon ng Rehistrasyon ng Botante Kung Ikaw...

 • Hindi Kasalukuyang Nakarehistro para Bumoto sa Clark County, NV
  Kung ikaw ay kwalipikado para magrehistro at nais bumoto, sumpisahan ang proseso ng pagpaparehistro online

 • Palitan ang Iyong Partidong Pampulitika
  Upang palitan ang iyong kaakibat na partidong pampulitika, dapat kang mag-sumite ng bagong Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante. Mag-login sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin ang Palitan ang Aking Kaakibat na Partido mula sa dropdown menu.

 • Palitan ang Iyong Pangalan
  Upang palitan ang iyong pangalan sa iyong mga rekord sa rehistrayon, dapat kang mag-sumite ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante.  Mag-login sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin ang Palitan ang Aking Pangalan mula sa dropdown menu.

 • Mga Ibang Pagpapalit sa Umiiral na Rehistrasyon na Hindi Mo  Kailangan Mag-Rehistro Muli 
  Para sa mga pagpapalit ng maliban sa mga nakalista sa itaas, tingnan ang aming pahina sa "Pagpapalit at Paggawang Pangkasalukuyan ng Rehistrasyon".

Kung Hindi Ka Sigurado sa Iyong Rehistrasyon...

 • I-tsek Online
  Mag-login sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante para mabilis tingnan kung ikaw ay rehistrado, ano ang iyong kaakibat na partido pampulitika at paano nakalista ang iyong pangalan sa iyong mga rekord sa rehistrasyon.  Kung ikaw ay aktwal na naka rehistro, maaari mong piliin ang Tingnan ang Impormasyon ko sa Aking Rehistrasyon mula sa dropdown menu.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach