Mas Madali at Mas Mabilis na Pagboto

Kung ikaw ay kasalukuyang rehistrado, maaari mong tingnan at i-print ang iyong sariling sampol na balota mula sa aming website sa pamamagitan ng paglog-in sa Mga Serbisyo para sa Mga Rehistradong Botante at piliin ang Tingnan ang Aking Sampol na Balota mula sa dropdown menu.

Ang pagboto ay magiging MAS MADALI para sa iyo at MAS MABILIS para sa lahat kung iyong pag-aralan, markahan at dalhin ang sampol na balota kapag ikaw ay boboto.  Huwag maghintay hanggang makarating sa booth ng pagboto at magsuri ng impormasyon.   

Kailan Maaasahan ang Iyong Sampol na Balota

Lahat ng aktibo na registradong mga botante na karapat-dapat bumoto sa isang partikular na halalan ay pinapadalhan ng sampol na balota tuwing halalan bago magsimula ang maagang pagboto.  Ang mga sapol na balota ay DI-FORWARDABLE. Kung ikaw ay lumipat at hindi mo naabisuhan ang Kagawaran ng Halalan sa pamamagitan ng isang sulat tungkol sa iyong bagong tinitirahan bago sa huling araw o oras ng rehistrasyon, ikaw ay hindi makakatanggap ng sampol na balota. Mag-login sa aming Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang Magpalit ng Tinitirahan mula sa dropdown menu para makumpleto at maprint ang form upang mapadala sa pamamagitan ng koreo bago sa araw o oras ng rehistrasyon.
  

Ano ang Nilalaman ng Iyong Sampol na Balota

Ang Iyong Lugar ng Botohan, Presinto at Partido
Sa likod ng takip, ang pangalan ng iyong lugar ng botohan at tinitirahan ay nakaprint, kasama ang mapa ng lugar, iyong partido pampulitika at iyong numero ng presinto.

Iskedyul ng Maagang Pagboto
Mahahanap ang mga petsa, mga oras at mga lokasyon ng mga lugar na may maagang pagboto, bukas sa panahon ng 14 na araw bago ang Araw ng Halalan, sa harap ng iyong sampol na balota.

Pagpaparami ng Iyong Balota
Ang mga paligsahan at mga tanong na naaangkop sa iyong presinto (at partido pampulitika sa pederal/estado na mga pangunahing halalan) ay lilitaw na sunud-sunod na makikita mo sa aktwal na balota.

Detalyadong Impormasyon ng Tanong sa Balota
Bawat tanong ay kasama ang pamagat, buong teksto, isang paliwanag at argumento para o laban dito.

Mga Tagubilin ng Pagboto 
Mga sampol na balota ay may simpleng mga tagubilin ng pagboto para sa mga sistema ng pagboto ng Clark County.
  

Pagfoformat 

Ang lahat ng mga sampol na balota ay nakaprint sa malaking font na may 14-na puntos.  Nakasaad sa batas ng Pederal na kailangan ang mga sampol na balota ay nasa wikang Ingles, Espanyol at Filipino.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach