Huling Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-20 ng Hunyo, 2011

Hindi Opisyal na mga Resulta sa Gabi ng Halalan 

Pagkatapos magsara ang mga lugar ng botohan sa ika-7:00 n.g. sa Araw ng Halalan, dinadala ng mga opisyal ng lugar ng botohan sa pasilidad ng sentral ng paghahanay para maproseso. Ang mga resulta ng Araw ng Halalan ay pinaghahanay kasama ang mga resulta ng maagang pagboboto at mbalota pang koreo. Sa mga halalan pampederal/pang estado, ang mga pansamantalang balota ay hindi kasama sa hindi opisyal na mga resulta sa gabi ng halalan. Tandaan na ang mga pansamantalang balota ay hindi ginagamit sa mga halalan pang munisipyo. 

  
Internet
Pagkatapos magsara ang botohan sa ika-7:00 n.g. sa Araw ng Halalan, maaari mong simulan tingnan ang mga hindi opisyal na resulta sa gabi ng halalan sa website ng Kagawaran ng Halalan.  Makukuha din ang mga resulta ng nakaraan na halalan.

  

Telebisyon

Pagkatapos magsara ang botohan sa ika-7:00 n.g. sa Araw ng Halalan, pinopost din ng Clark County ang mga resulta sa gabi ng halalan habang patuloy ang pagbibilang sa Clark County Television (CCTV) cable Channel 4.
  
Mga Huling Opisyal na Resulta ng Halalan

Mga Commissioner ng County (o naaangkop na awtoridad ng lungsod sa mga halalan pang munisipyo) ang dapat "mag patunay" ng mga resulta ng halalan sa o bago sa ika anim na working na araw pagkatapos ng Araw ng Halalan.  Sa mga halalan na Pampederal/Pang Estado sa even-numbered na mga taon, kasama sa mga huling resulta ang mga pansamantalang mga balota na nabilang.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach