Huling Ginawang Pangkasalukuyan ika-20 ng Hunyo, 2011

Iwasan ang mga Linya
       

Tingnan ang iyong Rehistrasyon       

Gamitin ang Iyong Sampol na Balota

Alamin ang Iyong Lugar ng Botohan at Presinto            

 Alamin ang mga Pamamaraan sa Pagboto

Iwasan ang mga Linya

Bumoto ng Maaga (Bago ang Araw ng Halalan):
Maagang Pagboto nagsisimula sa ika-17 na araw bago ang Araw ng Halalan at nagpapatuloy ng  14 na mga araw, nagwawakas sa Biyernes bago ang Araw ng Halalan. Mga rehistradong botante ng Clark County ay maaaring bumoto sa lugar na may maaagang pagbobot sa loob ng County para sa Mga Halalan pang Estado/Pederal ng 2012.

Bumoto sa pamamagitan ng Balota pang Koreo/Manliliban:
Upang maka-print ng form ng paghiling, mag-login sa Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin Humiling ng Balota pang Koreo mula sa dropdown menu. Ang Kagawaran ng Halalan ay dapat MATANGGAP ang hiling na nakasulat sa hindi lalampas ng ika-5 n.h. sa Martes bago ang Araw ng Halalan. Mga hiling ng balota pang Koreo/Manliliban ay dapat NAKASULAT at dapat i-sumite hindi bababa ng isang beses sa bawat taon. 

Alamin Kailan Boboto:

  • Ang mga lugar na may Maagang Pagboboto ay mas kaunti ang tao sa simula ng panahon ng maagang pagboboto at karaniwan sa panahon ng kalagitnaan ng hapon at sa gabi sa kabuuan ng panahon ng maagang pagboto.

  • Mas Kaunti ang mga tao sa lugar ng botohan sa Araw ng Halalan sa kalagitnaan ng umaga o sa kalagitnaan ng hapon at bukas mula ika-7:00 n.u. hanggang ika-7 n.g. 

  • Mga botante na nasa linya kapag nagsara ang lugar ng botohan ay papayagan bumoto.

Tingnan ang Iyong Rehistrasyon

Kumpirmahin na Walang mga Isyung Umiiral:
Tiyakin na tunay kang nakarehistro upang bumoto at ang iyong pangalan, tinitirahanat partidong kasapi ay kasalukuyan.

Gamitin ang Iyong Sampol na Balota

Kumuha ng Isa kung Wala kang Isa:

  • Mag-login sa RMga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang VTingnan ang Aking Sampol na Balota (kapag may magagamit na) mula sa dropdown menu para makuha ang iyong sampol na balota sa online.

  • Tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o magpadala ng e-mail kung iyong nawala o hindi nakatanggap ng sampol na balota hindi bababa sa 10 mga araw bago ang Araw ng Halalan. 

Pagaralan, Markahan at Dalhin Ito sa Lugar ng Botohan:
Huwag maghintay hanggang nasa booth ng pagboto na magpasya.  

Tingnan ang Iyong Sampol na Balota Kapag Bumoboto: 
Sa makinang pangboto na may touch screen, lahat ng mga opisina at mga tanong na sunud-sunod na nakapakita ay tugma sa iyong sampol na balota.  Kung hind mo dinala ang iyong sampol na balota, humingi ng isa sa maggagawa ng lugar ng botohan (HINDI mo maaaring markahan ito at dapat ibalik ito).

Alamin ang Iyong Lugar ng Botohan at Presinto para sa Araw ng Halalan

Kumuha ng Tulong kung Hindi Mo Alam ang Iyong Lugar ng Botohan at Presinto para sa Araw ng Halalan:
HUWAG pumunta sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Halalan na hindi ka sigurado na ito ay iyo, dahil maaari hindi masasama sa bilangan ang iyong boto kung hindi ikaw ay nasa maling lokasyon.

  • Mag-login sa Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang Tingnan ang Impormasyon Ko sa Aking Rehistrasyon o GKumuha ng mga Direksyon patungo sa Aking Lugar ng Botohan mula sa dropdown menu.

  • Tawagan ang Kagawaran ng Halalan sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline 455-7871 para sa iyong lugar ng botohan at presinto.

  • Sa pangunahing pasukan ng iyong lugar ng botohan, tanungin ang maggagawa ng halalan upang ikaw ay mabigyan ng direksyon papunta sa mesa ng iyong presinto kung hindi mo alam ang numero ng iyong presinto. 

Tingnan ang Takip sa Likod ng Iyong Sampol na Balota:
Ang direksyon ng iyong lugar ng botohan, isang mapa at ang iyong apat na bilang ng numero ng presinto ay naka-print sa itaas ng iyong pangalan at tinitirahan.

GAmitin ang Iyong Numero ng Presinto:
Alamin ang numero ng iyong presinto bago ka dumating sa lugar ng botohan sa Araw ng Halalan upang madali mong mahanap ang mesa ng iyong presinto na saan ka dapat mag-report.

Alamin ang Wastong mga Pamamaran sa Pagboto

Tulong
Kaagad ipaalam sa isang manggagawa ng halalan sa pagpasok sa lugar ng botohan, o sa kahit anumang oras habang bumobotp, kung kailangan ng tulong. 

Magsign In sa Mesa ng Presinto:
Pumunta sa iyong mesa ng presinto upang umpisahan ang proseso--ikaw ay lalagda ng iyong pangalan sa rehistro ng presinto sa pamamagitan ng iyong naka-fax na lagda mula sa iyong Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng mga Botante.

Alamin paano Gumamit ng mga Makinang Pamboto :
Pagaralan ang mga tagubilin sa iyong sampol na balota, sundin ang mga direksyon ng manggagawa ng halalan at magtanong kung mayroon kang kahit na anumang hindi maunawaan.

Last modified at 11/24/2015 13:38 by Bradley Mach