Huling Ginawang Kasalukuyan noong ika-21 ng Abril, 2016

Mga Tagubilin sa Pagboto

I-klick ang link sa ibaba para sa mga tagubilin kung paano bumoto sa mga makina na may touch screen ng Clark County:

Mga Tagubilin na Nakasulat

Mga Tagubilin na naka Video
  

Proseso sa Pagboto

Pangkalahatang Ideya
Ang iyong pagkakakilanlan at pagiging karapat-dapat upang maka boto ay dapat mapatotohanan sa lugar ng botohan bago ka payagan bumoto. Ang iyong pangalan at ang paghahambing ng iyong lagda na sulat kamay sa iyong naka fax na lagda sa mga talaan ng Kagawaran ng Halalan ay ang karaniwang paraan ng pagpapatunay, karagdagang impormasyon ay maaaring  kailanganin, depende sa iyong partikular na sitwasyon. Kaya, ang isang magandang ideya ay magdala ng pagkakakilanlan na may larawan at ang iyong sampol na balota.  Isaisip na ang Klerk ay dapat ipahayag ng malakas ang iyong pangalan, ayon sa NRS 293.285.  Ang mga kandidatong write-in ay pinagbabawal, ayon sa NRS 293.270.

Maagang Pagboto (Bago ang Araw ng Halalan)
Kahit na sinong rehistradong botante sa Clark County ay maaaring bumoto sa  kahit na saang lugar na may maagang pagboto sa kahit na saan sa County. Mga computer sa bawat lugar ay nakakabit sa sentralisadong file ng mga rehistradong botante sa Kagawaran ng Halalan.  Ang iyong rekord ay ginagawang kasalukuyan sa oras ng pagboto, kaya napipigil ang pagboto ng dalawang beses ng kahit na sino man. Upang masimulan ang proseso ng pagboto, ibigay ang iyong pangalan sa Computer Klerk at kanyang papapatunayan ang iyong pagkakakilanlan at karapat-dapat makaboto, pagkatapos ay magbibigay sa iyo ng isang tarheta pang aktibo ng makinang pamboto. Maaari kang tumuloy sa makinang pamboto na may touch screen upang makaboto.  Ipasok ang tarheta sa makina upang maaktibo ito para sa iyong partikular na presinto.  Tingnan ang seksyon sa ibaba para sa detalyeng mga tagubilin para sa makinang pamboto.  Kapag tapos na ang pagboboto, kaagad ibalik ang tarheta sa opisyal ng halalan.

Araw ng Halalan 
Sa pagdating sa iyong nakatakdang lugar ng botohan, isang opisyal ng halalan ay magbibgay ng direksyon sa iyo papunta sa wastong mesa ng presinto.  Ibigay ang iyong pangalan sa Klerk na nasa mesa ng presinto. Hahanapin ng Klerk ang iyong pangalan sa Rehistro ng Presinto at hihingin kang lumagda kasunod sa iyong na kopya ng iyong lagda. Papatunayan ng Klerk ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghahambing ng iyong lagda na nakasulat kamay at sa iyong kopya ng lagda, bibigyan ka ng resibo ng pagboto na nagpapakita ng numero ng presinto, at idirekta ka sa isang opisyal ng halalan na magbibigay sa iyo ng tarhetang pang aktibo ng makinang pamboto. Pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa isang makinang pamboto na may touch screen upang bumoto. Ipasok ang tarheta sa makina upang ito ay maaktibo sa iyong partikular na presinto. Kapag tapos na ang pagboboto, kaagad ibalik ang tarheta sa opisyal ng halalan.
  

Mga Elektronikong Makinang Pamboto na may  Touch-Screen 

Pasimuno ng Teknolohiya
Ang Kagawaran gn Halalan ng Clark County ay kinikilala sa buong Estados Unidos na pasimuno sa pagiingkorpora ng teknolohiya sa proseso ng pagboto. Kapwa sa panahon ng maagang pagboto at sa Arwa ng Halalan, makikita mo na ang pagboto ay mabilis at madali.
  

Mga Elektronikong Makina Pamboto na may Touch-Screen 
Mga makina na may touch-screen machines ang ginagamit sa lahat na mga lugar ng botohan sa Clark County. Kahawig sa hitsura ng makinang ATM, ang mga makina ay ginagawang madali ang pagboto at tinutulungan ka sa proseso ng pagboto. Sa pamamagitan ng touch screen iyong mairerehistro ang iyong mga pinili at maibigay ang iyong balota sa pamamagitan ng elektroniko. Kapag ginawa mo ang lahat ng iyong mga seleksyon,  itinatala ng printer ang iyong mga pinili at dapat mong kumpirmahin na ito ay tama bago mo ibigay ang iyong balotang napagbotohan. Kung may nagawa kang mali, iyong mapawalang bisa ang nakatala sa papel, iwasto ang pagkakmali sa touch screen ng makina, at ang printer ay muling magpiprint ng mga seleksyon. Pagkatapos ninyong makumpirma na tama ang naka print na talaan sa papel, maaari mong ibigay ang iyong balot na napagbotohan. Ang papel ay gugulong paitaas hanggang hindi na makita at ang makina ay muling magtatakda para sa susunod na botante. Ang mga makinang may touch screen ay papayagan kang bumoto alinman sa Ingles, Filipino (Tagalog) o Espanyol at sumusuporta ng pagboto sa pamamagitan ng audio para sa mga taong may kapansanan sa paningin at ang higop at buga na teknolohiya.
  

Mga Balotang Papel na may Optical Scan 

Paglalarawan
Mga balotang papel na may optical scan ang ginagamit para sa mga balota pamboto na pang koreo/manliliban, emerhensiyang pagboto at hamon ng pagboto
  

Paano Bumoto na gumagamit ng Balota may Optical Scan
Ang Clark County ay nagsimulang gumamit ng ganitong uri ng sistema ng pagboto sa unang pagkakataon sa mga halalan noong 2004.  Ang mga botante ay tatanggap ng mga tagubilin sa pagboto kapag matanggap nila ang kanilang balota na may optical scan.

Seguridad

Kawastuhan at Integridad
Ang mga residente ng Clark County ay maaaring magtiwala sa kawastuhan at integridad ng bawat halalan:

Ang mga elektronikong makina na may touch-screen ay tumatayong mag-isang mga yunits at hindi maaaring ma "hack" dahil hindi sila nasa isang network. 

Ang software sa bawat makina ay nakuha ng direkta mula sa Kalihim ng Estado na natanggap ito direkta mula sa laboratoryo  ng pederal na kung sino ang sumubok nito.  Pagkatapos ito ay napatunayan sa pamamagitan ng hash coding algorithms upang matiyak na walang nabago dito at na ito ay ang eksaktong software na nasubukan ng laboratoryo ng pederal. 

Ang mga makina ay nakaimbak sa isang ligtas na kapaligiran kung saan ang access ay limitado at sinusubaybayan sa pamamagitan ng mga kamera, mga sensor sa paggalaw, at iba't-ibang sensor at mga sistemang pagsubaybay ng mga tauhan. 

Ang mga makina ay inihahatid sa mga lokasyon ng botohan sa paraan na pumigil sa sino man na nais makialam sa mga ito na hindi agad makikita ng mga manggagawa ng halalan. 

Sa wakas, kapag ang halalan ay nakalipas, lahat ng mga resulta ay sinusuri ang kwenta. Ang bilang ng mga tao na lumagda sa mga rehistro ng presinto ay tinutugma sa bilang ng mga balota na napagbotohan, at ang mga resulta na elektronikong nakatala ay itutugma sa mga resultang napatunayan ng mga botante sa naka printout sa papel. 

Last modified at 4/21/2016 18:10 by System Account