Ang iyong elektronikong sulat ay magiging LIHIM. Maaaring hindi ito ibigay sa mga pangatlong antas na partido. Ang Kagawaran ng Halalan sa Lalawigan, Kalihim ng Estado at Kawani ng Lungsod ay maaaring gamitin ito para sa paghahatid ng balita tungkol sa mga pamamaraan ng pagboto at ipamahagi ang mga elektronikong halimbawang balota.

Tingnan NRS 293C.558(2),(4), bilang sinusugan ng isang AB 94 noong 2015.

Para sa karagdagang kaalaman pumunta sa aming sariling pangunahing pahina tungkol sa Mga Halimbawang Balota o panoorin ang aming bagong “video”.

View RSS feed
Last modified at 7/19/2018 12:37 by System Account

 Pagbabago sa Pagkarehistro

Esplorahin o Siyasatin
Mga Nalalapit na Kaganapan
{{item.Title}}
{{item.StartDate | date: 'mediumDate'}}