5/7/2018 - PIRMIHANG KOREO/MANLILIBAN NA BALOTA PARA SA MAYROONG KAPANSANAN AT NAKA-TATANDA


Ang mga botante na mayroong kapansanan o 65 na tao’ng gulang sa edad o mas naka-tatanda ay maaaring gumawa nang espesyal na kahilingan na gagawi’ng pirmihan at otomatiko na makaka-tanggap nang koreo/manliliban na balota, sa halip na magbigay ng kahilingan sa bawat kalendaryong taon kagaya nang bawa’t isa.
 

Nevada SB447 ng 2017 sa ngayon ay pumapayag na ang lahat ng mga taong may kapansanan o 65 na tao’ng gulang o mas naka-tatanda ay maaaring gumawa nang espesyal na kahilinga’ng sa lahat na darating na mga halalan, ay aalisin ang pangangailangan ng taon-tao’ng paghiling nang koreo/manliliban na balota. Sa ganoon ang isang tao ay maaaring PIRMIHA’NG AT OTOMATIKO’NG makakatanggap ng koreo/manliliban na balota pagkatapos nilang ibigay ang kanilang paunang kahilingan ng isang beses para sa espesyal na serbisyo’ng ito.
 
Mag simula sa pamamagitan ng pag hiling ng pang karaniwan o espesyal, na pirmihang koreo/manliliban na balota sa pag gamit ng Serbisyo Para Sa Mga Rehistradong Botante sa Kagawaran ng Halalan na website sa www.ClarkCountyNV.gov/vote. Mag log in sa Serbisyo Para Sa Mga Rehistradong Botante at piliin Humiling ng Balotang Pang Koreo sa pababang talaa’ng pinag pipilian para ilimbag ang papel na porma na dapat kumpletuhin at lagdaan. Dapat ibalik ang nai-limbag na papel na porma sa pamamagitan ng koreo o ibigay nang personal sa Kagawaran ng Halalan. Maaaring i-skan ang papel na porma at ipadala sa pamamagitan ng e-mail sa MailBallotRequest@ClarkCountyNV.gov o maaaring i-fax sa (702) 455-2831. Tumawag sa (702) 455-6552 kung nais mong humiling at ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo.
  
Ang Kagawaran ng Halalan ay dapat matanggap ang iyong koreo/manliliban na balotang kahilingan sa tanggapan sa alas 5 ng hapon sa Martes bago dumating ang Araw ng Halalan upang ikaw ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo sa kasalukuya’ng halalan. Ika-5 ng Hunyo upang ikaw ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo sa kasalukuya’ng halalan. Sa Ika-30 ng Oktubre ay ang nakatakdang petsa para sa Ika-6 ng Nobyembre Pangkalahata’ng Halalan (kapag hindi mo pa naibigay ang iyong kahilingan sa 2018).
 
Tandaan na sa panahon ng halalan, maaaring makita ang katayuan ng iyong koreo/manliliban na balota online. Mag log in sa Serbisyo Para Sa Mga Rehistradong Botante at piliin Subaybayan ang aking Balotang Pang Koreo sa pababang talaan ng pinagpipilian.
 
Madali ang Bumoto sa pamamagitan ng koreo,  Ngunit dapat simulaan MO ang proseso para sa uri ng koreo/manliliban na koreo’ng balotang iyong nais at karapat-dapat na matanggap.  Huwag mag hintay hanggang sa huling sandali.  Ibigay ang iyong maayos at nakumpleto’ng kahilingan sa lalong madaling panahon para maiwasan ang mahuli sa mga nakatakdang huling araw.
  
Tingnan ang aming pahina tungkol sa mail/absentee ballot services para sa karagdagang kaalaman.
Last modified on 5/8/2018 8:38