PANGKALAHATANG IMPORMASYON:  (702) 455-7871
 
    
TOLL FREE:  1-866- NVELECT (1-866-683-5328)
Para sa mga tawag na galing sa labas ng Clark County na may kaugnay sa halalan, kasama ang mga tawag na galing sa ibang bansa, at mga tawag galing sa Laughlin at Mesquite sa loob ng Clark County

 

TAGAPAGTALA NG MGA BOTANTE

Joe P. Gloria, Tagapagtala ng mga Botante ng Clark County

E-Mail Address: elinfo@ClarkCountyNV.gov

Telepono: (702) 455-2944

 

E-MAIL AT INTERNET

E-Mail Address: elinfo@ClarkCountyNV.gov

Internet Address (URL): www.ClarkCountyNV.gov 

 

MGA DIREKSYON

Mga Lokasyon na Pisikal:

Opisina ng Sentro ng Halalan ng Clark County (Mag-click dito para sa Mapa)
965 Trade Drive, Suite A, North Las Vegas
Mga Oras at araw na Bukas: 7:30 n.u. - 5:30 n.h., Lunes hanggang Huwebes

Mga Direksyon pang Koreo:

Registrar of Voters
Clark County Election Center
965 Trade Drive, Suite A
North Las Vegas, NV 89030-7802

Voter Registration
Clark County Election Dept.
P.O. Box 3909
Las Vegas, NV 89127-3909

Mail Ballots
Clark County Election Dept.
P.O. Box 3910
Las Vegas, NV 89127-3910

 

MGA NUMERO NG TELEPONO

Mga Pangunahing Numero ng Telepono:

Pangkalahatang Impormasyon

(702) 455-7871
(702) 455-8683 (Ingles)

Toll Free

(866) NVELECT (866-683-5328)

(Para sa mga tawag na galing sa labas ng Clark County na may kaugnay sa halalan, kasama ang mga tawag na galing sa ibang bansa, at mga tawag galing sa Laughlin at Mesquite sa loob ng Clark County)

Información en Español

(702) 455-3666

Nevada Relay Text Telephone for the Disabled (TTY/TDD)  

711 or 1 (800) 326-6868

 
Mga Numero ng Telepono ng mga Seksyon:

Pagsasampa ng Kandidatura

(702) 455-6552

Maagang Pagboboto

(702) 455-VOTE (8683)

Mga Tagapagtala sa Field

(702) 455-0076

Impormasyon Tungkol sa mga Serbisyo at mga Ulat

(702) 455-2944

Mga Balotang pang Koreo

(702) 455-6552

Mapping

(702) 455-2822

Mga Manggagawa ng Halalan (Mga Opisyal ng Lupon ng Halalan)

(702) 455-2815

Mga Lugar ng Pagboboto at mga Presinto

(702) 455-VOTE (8683)

Tagapagtala ng mga Botante, Joe P. Gloria

(702) 455-2784

Rehistrasyon

(702) 455-VOTE (8683)

Pagboboto

(702) 455-VOTE (8683)

   
FAX:  
Administrasyon (702) 455-2793
Mga Balota pang Koreo / Manliliban (702) 455-2831
Pagpaparehistro at Pagboboto (702) 455-2981
 
 • Mailing Address:


  Lalawigan ng Clark Kagawaran ng Halalan
  965 Trade Dr., Suite A
  N. Las Vegas, Nevada 89030-7802
 • Email:

  elinfo@ClarkCountyNV.gov
 • Phone:

  (702) 455-8683
Last modified at 8/3/2020 9:00 by System Account