Search

Iba Pang Mga Kontak o Koneksyon

Iba Pang Mga Kontak o Koneksyon

MGA PANGUNAHING PARTIDO PAMPULITIKA

Partido Democratic (County at Estado)
Partido Democratic ng Clark County   
E-Mail: info@clarkdems.com
Telepono:  (702) 586-6402
Fax: (702) 684-7108
Partido Democratic ng Estado ng Nevada 
E-Mail: info@nvdems.com
Telepono: (702) 737-8683
Fax: (702) 735-2700
Partido Republican (County at Estado)
Partido Republican ng Clark County 
E-Mail: info@clarkgop.org
Telepono:  (702) 258-9184
Partido Republican ng Estado ng Nevada 
E-Mail: info@nevadagop.org
Telepono:  (702) 586-2000
Fax: (702) 258-9186
MGA MINOR NA PARTIDO PAMPULITIKA (kwalipikado mag-access ng mga balota NRS 293.171)
Party Independent American
E-Mail: johnwagner2000@charter.net
Telepono:  (702) 358-9884
Partido Libertarian
E-Mail: www.lpnevada.org/contact/
Telepono:  (702) 382-1776
MGA OPISINA NG PAMAHALAAN (ESTADO AT EDERAL)
Kalihim ng Estado ng Nevada
E-Mail: sosmail@sos.nv.gov
Telepono: (775) 684-5705
Teleponona Toll Free:  (800) 992-0900
Fax: (775) 684-5718
Komisyon sa Etika ng Nevada
E-Mail: ncoe@ethics.nv.gov
Telepono: (775) 687-5469
Telepono na Toll Free:  (800) 992-0900
Fax: (775) 687-1279
Panghukumang Komisyon ng

Disiplina at Reputasyon ng Nevada Komite sa Panghukumang Etika at mga Gawi sa Halalan
E-Mail: ncjdinfo@judicial.state.nv.us
Telepono: (775) 687-4017
Telepono na Toll Free:  (800) 992-0900
Fax: (775) 687-3607
Komisyon ng Halalan pang Pederal
E-Mail: webmaster@fec.gov
Telepono: (202) 694-1100
Telepono na Toll Free: (800) 424-9530
TTY/TDD: (202) 219-3336
Fax: (202) 501-3413 (Document Request)
Federal VotingAssistance Program (FVAP)
E-Mail: vote@fvap.ncr.gov
Telepono: (703) 588-1584
Telepono na Toll Free:  http://www.fvap.gov/info/contact  
DSN Phone: 425-1584
Fax: www.fvap.gov/contact/index.html
DSN Fax: 425-0108
Kagawaran ng Hustisya ng U.S.
E-Mail: AskDOJ@usdoj.gov
Telepono: (202) 307-2767
Telepono na Toll Free:  (800) 253-3931
Fax: (202) 307-3961 or(202) 307-2569
MGA KAWANI NG LUNGSOD
Kawani ng Lungsod ng Boulder
MGA ORAS:  Lunes - Huwebes7:00 n.u. - 6:00 n.g.
  Serado tuwing Biyernes
E-Mail: lkrumm@bcnv.org
Telepono:  (702) 293-9208
TTY/TDD: 711
Fax: (702) 293-9245
Kawani ng Lungsod ng Henderson
MGA ORAS:  Lunes - Huwebes7:30 n.u. - 5:30 n.h.
  Serado tuwing Biyernes
E-Mail: Sabrina.Mercadante@cityofhenderson.com
Telepono:  (702) 267-1400
TTY/TDD: 711
Fax: (702) 267-1401
Kawani ng Lungsod ng Las Vegas
MGA ORAS:  Lunes - Huwebes7:30 n.u. - 5:00 n.h.
  Serado tuwing Biyernes
E-Mail: ldholmes@lasvegasnevada.gov
Telepono:  (702) 229-6311
TTY/TDD: 711
Fax: (702) 382-4803
Kawani ng Lungsod ng Mesquite
MGA ORAS:  Lunes - Biyernes8:00 n.u. - 5:00 n.g.
   
E-Mail: tbeck@mesquitenv.gov
Telepono:  (702) 346-5295
TTY/TDD: 711
Fax: (702) 346-2908
Kawani ng North Las Vegas
MGA ORAS:  Lunes - Huwebes7:00 n.u. - 5:45 n.h.
  Serado tuwing Biyernes
E-Mail: www.cityofnorthlasvegas.com/departments/city_manager/info_finder/ ContactIndividual.aspx?RepName=RaynorC
Telepono:  (702) 633-1030
TTY/TDD: (800) 326-6868
Fax: (702) 649-3846
MGA SAMAHAN NG WALANG KAPANIG
Liga ng mga Botanteng Babaeng Las Vegas Valley
E-Mail: lwv@lwvlasvegasvalley.org
Telepono:  (702) 464-7887
Fax: (702) 228-9078
Liga ng mga Botanteng Babaeng MesquiteP.O. Box 2914Mesquite, NV 89024
E-Mail: leikat@pikx.com
Telepono:  (702) 346-4880

Sign up for Clark County Newsletters Today!

Subscribe today to get your neighborhood news!