Search

Mga Botanteng may Kapansanan

Mga Botanteng may Kapansanan

Mga Kaluwagan sa Pagpaparehistro

Kung Hindi Mo Kayang Lagdaan ang Iyong Pangalan sa Iyong Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Botante 

Kung hindi mo kayang lagdaan ang iyong pangalan dahil sa iyong pisikal na kapansanan, maaari kang: (1) gumamit ng stamp na may lagda na nakakatugon sa mga pamantayan ng Opisina ng mga Serbisyo ng may Kapansanan, ayon sa NRS 427A.755; o (2) magparehistro ng personal sa Kagawaran ng Halalan; o  (3) kung hindi ka makapunta ng personal sa Kagawaran ng Halalan ang Kagawaran ng Halalan ay magpapadala ng opisyal sa iyo.

Mga Kaluwagan sa Pagboboto

Mga Lugar ng Botohan

Mga botante na may mga kapansan ay mapagbibigyan sa loob ng mga lugar ng botohan sa araw ng halalan at sa panahon ng maagang pagboboto. Lahat ng mga lugar ng botohan ay mapupuntahan ng mga botanteng may mga kapansanan.

 • Sa Loob ng mga Lugar ng Botohan
  Kung ikaw ay isang botanteng may kapansanan, maaari kang humiling ng tulong upang mabigyan ka nang karapatang mauna sa pagboboto.  Ikaw ay dadalhin ng mga opisyal ng halalan sa harap ng pila sa mesa ng presinto para ka maproseso.  Maaari kang mabigyan ng unang pagkakataon na bumoto na gamit ang makinang pagboboto na nakatakda para sa mga botanteng may kapansanan. 
 • Paglalagda sa Rehistro ng Presinto
  Kung hindi mo malagdaan ang pangalan mo sa rehistro ng presinto dahil mayroon kang pisikal na kapansanan, maaari ka pa ring bumoto.  Mga opisyal ng halalan ay makikilala ka sa pamamagitan ng pagtanong sa iyo tungkol sa mga personal na datos galing sa iyong mga rekord ng rehistrasyon ng botante sa itaas.
 • Sa Loob ng Booth ng Makinang Pangboboto
  Mayroon kang ilang mga opsyon para maibigay ang iyong balota sa loob ng booth ng makinang pangboboto:
  • MGA BOTANTENG MAY KAPINSANAN SA PAGTINGINMga kaluwagan ay idinisensyo upang matugunan ang mga iba’t-ibang uri at bigat ng tulong na iyong maaaring kailanganin:
   • Sa loob ng booth ng pagboboto ay mayroong isang malaking magnifying glass na tutulong sa pagbasa ng balota.
   • Ang pagboboto na gumagamit ng audio ay matatagpuan sa lahat ng mga lugar na may maagang pagboboto at sa lahat ng lugar ng botohan sa araw ng halalan upang mapahintulutan ang pagboboto.
   • Maaari kang tulungan ng ibang tao sa pagbigay ng iyong balota, basta’t ikaw at ang iyong katulong ay tumutugon sa mga kinakailangan na nakalarawan sa ibaba:
  • TULONG NG IBANG TAOAng NRS 293.296 ay pumapayag na tulungan ka ng ibang tao sa loob ng booth ng pagboboto basta’t ikaw ay lalagda ng pahayag na nakasulat, sa ilalim ng perjury, nagpapahayag ng:
   • Ang taong tumutulong sa iyo ay HINDI:
    • Iyong tagapag-empleyo o ahente ng tagapag-empleyo o
    • Isang opisyal o ahente ng iyong samahan ng manggagawa
   • Ikaw ay kailangan ng tulong sa pagbigay ng iyong balota dahil ikaw ay:
    • Mayroong isang pisikal na kapinsanan at/o
    • Walang kakayahan magbasa o magsulat sa Ingles
  • MGA BOTANTENG GUMAGAMIT NG UPUAN DE GULONGAng taas ng booth ng makinang pagboboto ay madaling iakma para sa mga upuan de gulong, upang maaaring bumoto na hindi kailangan ng tulong na may kumpletong pagkapribado at may pisikal na kaginhawahan.
 • Mga Balotang Pang Koreo/ManlilibanMga makatwirang kaluwagan ay ginawa para sa paggamit ng mga balotang pang koreo/manliliban ng mga botanteng may kapinsanan at mga matatandang botante.
  • KUNG HINDI MO MAI-LAGDA ANG IYONG PANGALAN O MAKABOTO NG WALANG TULONGKung, dahil sa pisikal na kapinsanan, hindi mo mai-lagda ang iyong pangalan, o hindi mamarkahan o lagdaan ang balota o gumamit ng pagbobotong aparato na walang katulong, maaari ka pa ring bumoto sa pamamagitan ng koreo basta’t iyong  matutugunan ang naaangkopo na mga kondisyon ng NRS 293.3165. Dapat kang magsumite ng pahayag na nakasulat sa Kagawaran ng Halalan, ng taunan, na naglalaman ng:
   • Isang pahayag na galing sa isang manggagamot na lisensyado sa Nevada na nagpapatunay na ikaw ay hindi kayang magmarka o lumagda ng balota, o gumamit ng pagbobotong aparato na walang katulong dahil sa pisikal na kapansanan; at
   • Pangalan, tinitirahan at lagda ng taong tutulong sa iyo sa pagmamarka o paglalagda ng balota sa iyong pangalan.
   TANDAAN:   Ang taong tumutulong ay maaaring, para sa iyo, markahan at/o lumagda sa iyong balotang pang koreo, ngunit dapat partikular na ipahiwatig kasunod ng iyong lagda na siya ang nagmarka at/o naglagda sa iyong ngalan. 
 • Pagboboto dahil sa Emerhensiya
  Maaari kang mag-aplay ng isang emerhensiyang koreo/manliliban na balota simula sa ika-anim na araw bago mag halalan hanggang sa ika-5 n.h. sa Araw ng Halalan kung bigla kang na-ospital, malubhang nagkasakit o tinawag maging malayo sa bahay.  Dapat mong matugunan ang mga partikular na mga kailangan ng NRS 293.316.

Komunikasyon at Impormasyon

Relay Text na Telepono para sa may Kapansan ng Nevada (TTY o TDD)

Mga botanteng may kapansanan sa pandinig o pananalita na may TTY o TDD, ay maaaring makipagusap sa Kagawarn ng Halalan sa pagtawag sa 711 o (800) 26-6868.

Mga Sampol na Balotang may Malalaking Titik

Lahat ng mga sampol na balota ay may mga titik na nakaprint sa 14-point na font.

Internet

Ang mga pahina sa website ng  Kagawaran ng Halalan ay pangkalahatang madaling gamitin para sa mga taong may kapansanan.  Ang mga pahina ay maaaring gamitin ng may mga kapansanan sa pagtingin, pandinig, paggalaw, o hindi madaling makaproseso ng ilang uri ng impormasyon o sa anumang paraan, tulad ng mga:

 • Nahihirapan magbasa o makaunawa ng teksto;
 • Hindi makagamit ng keyboard or mouse;
 • Gumagamit ng display na may text lamang (Lynx), isang maliit na screen o mabagal na koneksyon; 
 • Ay nasa isang sitwasyon na ang kanilang mga mata o mga kamay ay abala o may naghahadlang;
 • Gumagamit ng lumang bersyon ng browser, isang lubos na ibang browser, isang browser na gumagamit ng boses o isang ibang sistemang pagtatakbo.

Ang mga pahina ng Internet sa web ng  Kagawaran ng Halalan ay naglalaman ng mga katumbas na text (na kilala rin bilang “alt tags”) para sa walang-teksto na mga elemento, katulad ng mga imahe, mga grapikong representasyon ng teksto (kasama ang mga simbolo), mga animasyon (halimbawa, GIF’s na animado), mga list bullets na gumagamit ng mga imahe, mga puwang at mga buton na grapikal.  Ang mga katumbas na teksto ay maaari kaagad na mai-output sa mga speech synthesizers at  mga nagpapalabas ng Braille.  Maaari din silang ipakita (sa iba’t-ibang laki) sa mga pagpapalabas ng kompyuter at papel. 

Karagdagang Impormasyon

Makipag-ugnay sa Amin

Maaari mong tawagan ang Kagawaran ng Halalan sa (702) 455-2944 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kaluwagan para sa mga botanteng may kapansanan at mga matatandang botante.  Maaari ka ring makipag-ugnay sa Kagawaran ng Halalan sa pamamagitan ng koreo (Tagapagtala ng mga Botante, Sentro ng Halalan ng Clark County, 965 Trade Drive Suite A, North Las Vegas, NV 89030-7802) o e-mail.

Sign up for Clark County Newsletters

Subscribe today to get your neighborhood news