Search

Pagpapalit at Paggagawang Kasalukuyan ang Rehistrasyon

Pagpapalit at Paggagawang Kasalukuyan ang Rehistrasyon

Huling Ginawang Pangkasalukuyan noong ika-27 ng Marso, 2012

Direktang Magbigay Alam sa Kagawaran ng Halalan

Kapag nagpalit ka ng iyong tinitirahan, pangalan o pamupulitikong partido, siguraduhing MAAYOS na magbigay alam sa Kagawaran ng Halalan BAGO ang huling araw at oras ng rehistrasyon. Ang paggawang pangkasalukuyan ng iyong DMV o rekords ng Post Office ay HINDI magagawang pangkasalukuyan ang iyong rehistrayon ng botante. Mabilis tingnan ang iyong impormasyon sa rehistrasyon na naka tala sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa pamamagitan ng paglog-in sa aming Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang Tingnan ang Impormasyon ng Aking Rehistrasyon mula sa dropdown menu.

Mga Pagpapalit ng Tinitirahan

Ilan sa  mga mapagpipilian na maaaring gawin: (1) Kung ikaw ay may Lisensya ng Pagmamaneho ng Nevada o Kard ng Pagkakakilanlan ng Nevada (ID) maaari kang magpalit ng iyong tinitirahan online sa website ng Estado ng Kalihim ng Nevada (2) Mag-login sa aming Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang Magpalit ng Aking Tinitirahan mula sa dropdown menu para makumpleto at i-print ang form para mapadala sa pamagitan ng koreo bago sa huling araw at oras ng pagpaparehistro; o (3) Maaari kang tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline 455 7871 para humiling ng form. Siguraduhin na mai-sumite ang iyong pagpalit ng tinitirahan bago ang huling araw at oras ng rehistrasyon. Kung ang koreo ay non-forwardable, tulad ng iyong Kard ng Rehistrayon ng Botante o sampol na balota, ay binalik na "hindi mapadala" o nagpapahiwatig na ikaw ay lumipat, ang iyong rehistrasyon ay maaari maging "hindi aktibo." Ayon sa  National Voter Registration Act (NVRA) kailangan KANSELAHIN ng Kagawaran ng Halalan kung ang iyong rehistrasyon ay "hindi aktibo" at hindi ka bumoto ng dalawang magkasunod na mga halalan na pangpederal.  Dapat kang magparehistro muli upang makaboto ulit. 

Mga Pagpapalit ng Partido 

Ilan sa  mga mapagpipilian na maaaring gawin:  (1) Kung ikaw ay may Lisensya ng Pagmamaneho  ng Nevada o Kard ng Pagkakakilanlan ng Nevada (ID) maaari kang, Magpalit ng kaakibat na partidong pangpulitka online sa website ng Estado ng Kalihim ng Nevada (2) Mag-login sa aming Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante at piliin ang Palitan ang aking Kaakibat na Partido mula sa dropdown menu para humiling ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante; o (3)  Maaari kang tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline 455 7871 para humiling ng form. Siguraduhin na iyong masumite ang pagpalit ng partido bago ang huling araw at oras ng rehistrasyon. Kung ang iyong gustong kaakibat na partidong pangpulitika ay hindi kasalukuyan, sa pangunahing halalan pang pederal/pang estado maaari ka lamang bumoto sa katumbas ng huling kaakibat na partido sa iyong sinumite sa Kagawaran ng Halalan.

Mga Pagpapalit ng Pangalan 

Mag-login sa aming Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin ang Magpalit ng Pangalan mula sa dropdown menu  para humiling ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante. Maaari ka ring tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline upang humiling ng form. Siguraduhin na iyong masumite ang pagpalit ng pangalan bago ang huling araw at oras ng rehistrasyon. Kapag nagpalit ka ng pangalan sa pamamagitan ng pagpapakasal o ibang ligal na paraan, kumpletuhin ng maayos ang Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante sa kabuuan nito at isama ang iyong bagong pangalan at sulat kamay na lagda.  Hindi kailangan ng pruweba ang pagpalit. Kung hindi kasalukuyan ang iyong pangalan kapag ikaw ay bumoto, dapat kang maglagda na ginagamit ang iyong lumang pangalan sa rehistro ng presinto. Ikaw ay bibigyan din ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante upang magpalit ng pangalan para sa susunod na halalan. 

Humiling ng Pagiging Kompidensyal 

Mag-login sa aming Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin ang Gawing Kmpidensyal ang Aking Tinitirahan at Numero ng Telepono mula sa dropdown menu upang makumpleto at mai-print ang form para mapadala sa pamamagitan ng koreo. Maaari ka ring tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline (702) 455-7871 upang humiling ng form. Maaari mong hilingin na ang iyong tinitirihan at numero ng telepono sa aming rekords sa rehistrasyon ng botante ay hindi ibigay sa publiko, ayon sa NRS 293.558(3).  

Pagkakansela ng Iyong Sariling Rehistrasyon 

Mag-login sa aming Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante at piliin ang Pagkansela ng Aking Rehistrasyon pang Botante mula sa dropdown menu upang makumpleto at mai-print ang form para mapadala sa pamamagitan ng koreo. Maaari ka ring tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline (702) 455-7871 upang humiling ng form. Anumang oras maaari mong kanselahin ang sarili mong rehistrasyon, ngunit ang pagkansela ay dapat sa isang kasulatan.  Kung lumipat ka sa labas ng County, kailangan mong magkansela ng iyong rehistrasyon sa madaling panahon.  Mga kapit bahay, kaibigan, kamag-anak, atbp., ay HINDI maaaring magkansela para sa ibang botante.  

Pag-ulat ng Pagpanaw ng Botante

Isang form para sa Deceased Voter Report ay matatagpuan sa Internet para maprint mo, makumpleto at mapadala sa pamamagitan ng koreo.  Maaari ka ring tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) o sa Filipino Hotline (702) 455-7871 upang humiling ng form. Maski sino ay maaaring mag-ulat ng pagpanaw ng botanteng. Lagi naming patutunayan bago gumawa ng aksyon. 

Sign up for Clark County Newsletters

Subscribe today to get your neighborhood news