Pagpaparehistro upang Bumoto

Huling Ginawang Pangkasalukuyan ika-6 ng Abril, 2016

1) Kung ikaw ay may pangkasalukuyan na Lisensya ng Pagmamaneho ng Nevada o Tarheta ng Pagkakakilanlan (ID) ng Estado at nais magrehistro upang makaboto o gawin pangkasalukuyan ang iyong impormasyon sa pang botanteng rehistrasyon ng Clark County, Nevada, i-klik ang  Nevada Online Voter Access para magpatuloy. 

2) Kung wala kang pangkasalukuyan na Lisensya ng Pagmamaneho ng Nevada o Tarheta ng Pagkakakilanlan (ID) ng Estado at nais mong: 

            a. Magrehistro upang makaboto, at ikaw ay....
    • may printer, gamitin ang Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante ng Nevada sa website ng Kalihim ng Estado ng Nevada.  Pagkatapos mong makumpleto ang aplikasyon online, i-print at ipadala sa pamamagitan ng koreo sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa direksyon na nakatukoy sa form. 
    • walang printer, papadalhan ka namin ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante.  Simpleng ipasok ang iyong pangalan at tinitirahan sa pamamagitan ng aming Hiling ng Aplikasyon ng Pagpaparehistro na pahina.
    b. Gawin pangkasalukuyan ang iyong kasalukuyang impormasyon
    • Mag-log-in sa aming Mga Serbisyo para sa mga Rehistradong Botante sa seksyon na maprint ang mga forms na pre-populated na maaaring maprint at maipadala sa pamamagitan ng koreo, o upang magsumite sa pamamagitan ng elektroniko ang ilan mang mga kahilingan. 

TANDAAN: Mga botanteng nasa militar at nasa ibang bansa ay dapat gumamit ng Federal Post Card Application (FPCA) upang magrehistro at/o humiling ng balotang pang koreo/manliliban para makaboto.