Search

Mga Kabuuan ng Rehistrasyon ng Botante

Mga Kabuuan ng Rehistrasyon ng Botante

Kabuuan Pagkatapos Magsara ang Pagpaparehistro

Ang mga ulat na ito ay pangkasalukuyang kabuuan ng rehistrasyon para sa  Clark County, Nevada. Ang mga data ay kasama ang mga rehistrasyon lampas ng Ika-4 ng Oktubre, 2014 huling araw para sa pag paparehisro sa Pangkalahatang Halalan at ito ay binabago sa pang araw araw na batayan.  Lahat ng mga ulat ay basahin-lamang sa Adobe Acrobat PDF na ayos. Maaari mong tingnan online o ipunin sa iyong kompyuter.

Mga Aktibo na Rehistradong Botante:


Lahat ng (Aktibo at hindi Aktibo) Rehistradong Botante:


Pansinin

Pagkatapos ng ika-6 ng Nobyembre, 2018, Pangkalahatang Halalan, alinsunod sa mga patakaran na itinatag sa National Voter Registration Act of 1993, ang mga talaan ng pagpaparehistro ng 49,519 na botante ay kinansela. Ang mga talaan ay kinansela dahil  ang bawat indibiduwal ay inilagay sa “hindi aktibo” na katayuan bago 2016t na Pangkalahatang Halalan at ang bawat isa ay hindi bumoto sa naturang panahon. Sa karagdagan, alinsunod sa mga kinakailangan at pamamaraan ng National Voter Registration Act of 1993 at NRS 293.530, sa ika-3 ng Setyembre, 2019, mga 42,630 botante ay hinirang na  HINDI AKTIBO.

Sign up for Clark County Newsletters

Subscribe today to get your neighborhood news