quests-20g-TAG

TANONG NG ESTADO
Pangkalahatang Halalan 2020


 TANONG NG ESTADO BLG. 1
Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada
Pinagsama’ng Resolusyon ng Pagpupulong Blg. 5 sa Ika-79 Sesyon

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) alisin ang mga pagtatakda sa pamamahala at tungkulin ng Lupon ng mga Rehente at ang kontrol nito at pamamahala sa Unibersidad ng Estado at itakda na ang Lehislatura ay magbigay sa pamamagitan ng batas para sa pamamahala, kontrol, at pangangasiwa sa Unibersidad ng Estado at ang makatwira’ng proteksyon ng indibidwal sa akademiko’ng kalayaan sa pampubliko’ng institusyon nang mas mataas na edukasyon sa Nevada; at (2) repasuhin ang pangangasiwa ng ilang mga napagbilhan ng mga ipinagkaloob na pederal na lupa na nakatuon para sa benepisyo ng ilang mga kagawaran sa Unibersidad ng Estado?

Paliwanag at Argumento        Buong Legal na Teksto        Audio Bersyon

 TANONG NG ESTADO BLG. 2
Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada
Pinagsama’ng Resolusyon ng Pagpupulong Blg. 2 sa Ika-79 Sesyon

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) alisin ang isang umiiral na probisyon na kumikilala sa kasal bilang sa pagitan lamang ng isang taong lalaki at isang taong babae at atasan ang Estado ng Nevada at ang mga nasasakupa’ng subdibisyon pampulitika na kilalanin ang mga kasal at maglabas ng mga lisensya sa pagpapakasal ng isang magkasintahan, anuman ang kasarian; (2) atasan na ang lahat ng ligal na may bisa’ng kasal ay tratuhin nang pantay sa ilalim ng batas; at (3) magtatag ng isang karapatan para sa mga relihiyoso’ng samahan at mga miyembro ng simbahan na tumanggi’ng magsagawa ng kasal at magtakda na walang sinuma’ng tao ang may karapatan na magsagawa ng anumang habol laban sa kanila dahil sa pagtupad nang karapatan?

Paliwanag at Argumento        Buong Legal na Teksto        Audio Bersyon

 TANONG NG ESTADO BLG. 3
Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada
Pinagsama’ng Resolusyon ng Pagpupulong Blg. 1 sa Ika-79 Sesyon

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) Pag-atasan ang mga Komisyonero ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad—na ang mga miyembro ay ang Gobernador, mga hukom ng Korte Suprema ng Nevada, at Abogado Heneral ng Nevada—upang magpulong nang hindi bababa tuwing ika-apat na buwan; (2) pahintulutan ang bawat miyembro ng Lupon na magsumite ng mga bagay para sa pagsasaalang-alang ng Lupon; at (3) pahintulutan ang Lupon na magbigay ng mga kapatawaran at magbigay ng iba pang mga pagpapasya sa pagkahabag sa pamamagitan ng isang boto ng nakararami sa mga miyembro nito nang hindi inaatasan ang Gobernador na maging bahagi ng nakararami sa Lupon na bumoto nang pabor sa natura’ng mga pagpapasya?

Paliwanag at Argumento        Buong Legal na Teksto        Audio Bersyon

 
TANONG NG ESTADO BLG. 4
Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada
Pinagsama’ng Resolusyon ng Pagpupulong Blg. 3 sa Ika-79 Sesyon

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang bago’ng seksyon na gumagarantiya nang tiyak na mga karapatan sa pagboto sa lahat ng mga kwalipikado at rehistrado’ng mga botante sa Estado?

Paliwanag at Argumento        Buong Legal na Teksto        Audio Bersyon

WALANG TANONG NG ESTADO BLG. 5
Walang Tanong ng Estado 5 sa Ika-3 ng Nobyembre, 2020 Balota ng Pangkalahatang Halalan

TANONG NG ESTADO BLG. 6
Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada

Dapat bang amyendahan ang Artikulo 4 ng Saliga’ng Batas ng Nevada upang magtakda, simula sa taon ng kalendaryo 2022, na ang lahat ng mga nagbibigay ng mga serbisyo sa utilidad ng kuryente na nagbebenta ng kuryente sa mga tingia’ng kostumer para sa konsumo sa Nevada ay lumikha o magkamit ng dagdag na mas malaki’ng porsiyento ng kuryente mula sa mga napapalitan at nakukuha’ng kuryente nang sa gayon sa taon 2030 ng kalendaryo ay hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng kabuuang halaga ng kuryente na maibebenta ng bawat tagapagbigay sa kanilang mga tingia’ng kostumer sa Nevada ay magmumula sa mga napapalitan at nakukuha’ng kuryente?