Tawagan o Sulatan Kami

PANGKALAHATANG IMPORMASYON:  (702) 455-7871

TOLL FREE:  1-866- NVELECT (1-866-683-5328)

Para sa mga tawag na galing sa labas ng Clark County na may kaugnay sa halalan, kasama ang mga tawag na galing sa ibang bansa, at mga tawag galing sa Laughlin at Mesquite sa loob ng Clark County

TAGAPAGTALA NG MGA BOTANTE

Joe P. Gloria, Tagapagtala ng mga Botante ng Clark County
E-Mail Address: jpg@ClarkCountyNV.gov
Telepono: (702) 455-2784

E-MAIL AT INTERNET

E-Mail Address: elinfo@ClarkCountyNV.gov
Internet Address (URL): www.ClarkCountyNV.gov

MGA DIREKSYON

Mga Lokasyon na Pisikal:

Opisina ng Sentro ng Halalan ng Clark County (Mag-click dito para sa Mapa)
965 Trade Drive, Suite A, North Las Vegas
Mga Oras at araw na Bukas: 8 n.u. - 5 n.h., Lunes hanggang Biyernes

Opisina ng Kagawaran ng Halalan ng Clark County (Mag-click dito para sa Mapa)
Sentro ng Gobyerno ng Clark County, Unang Palapag, Suite 1113
500 South Grand Central Parkway, Las Vegas
Mga Araw at Oras na Bukas: 8 n.u. - 5 n.h., Lunes hanggang Biyernes

Mga Direksyon pang Koreo:

Registrar of Voters

Clark County Election Center
965 Trade Drive, Suite A
North Las Vegas, NV 89030-7802
Voter Registration

Clark County Election Dept.
P.O. Box 3909
Las Vegas, NV 89127-3909
Mail Ballots

Clark County Election Dept.
P.O. Box 3910
Las Vegas, NV 89127-3910

MGA NUMERO NG TELEPONO

Mga Pangunahing Numero ng Telepono:
Pangkalahatang Impormasyon (702) 455-7871
(702) 455-8683 (Ingles)
Toll Free (866) NVELECT (866-683-5328)
(Para sa mga tawag na galing sa labas ng Clark County na may kaugnay sa halalan, kasama ang mga tawag na galing sa ibang bansa, at mga tawag galing sa Laughlin at Mesquite sa loob ng Clark County)
Información en Español (702) 455-3666
Nevada Relay Text Telephone for the Disabled (TTY/TDD)   711 or 1 (800) 326-6868
Mga Numero ng Telepono ng mga Seksyon:
Pagsasampa ng Kandidatura (702) 455-6552
Maagang Pagboboto (702) 455-VOTE (8683)
Mga Tagapagtala sa Field (702) 455-0076
Impormasyon Tungkol sa mga Serbisyo at mga Ulat (702) 455-2944
Mga Balotang pang Koreo (702) 455-6552
Mapping (702) 455-2822
Mga Manggagawa ng Halalan (Mga Opisyal ng Lupon ng Halalan) (702) 455-2815
Mga Lugar ng Pagboboto at mga Presinto (702) 455-VOTE (8683)
Tagapagtala ng mga Botante, Joe P. Gloria (702) 455-2784
Rehistrasyon (702) 455-VOTE (8683)
Pagboboto (702) 455-VOTE (8683)
FAX:  
Administrasyon (702) 455-2793
Mga Balota pang Koreo / Manliliban (702) 455-2831
Pagpaparehistro at Pagboboto (702) 455-2981

Mailing Address:

Lalawigan ng Clark Kagawaran ng Halalan
965 Trade Dr., Suite A
N. Las Vegas, Nevada 89030-7802

Email:elinfo@ClarkCountyNV.gov

Phone:(702) 455-8683