Search

Tungkol sa Amin

Tungkol sa Amin

Ang aming misyon ay upang makapagbigay ng isang proseso ng halalan na tapat, madaling maunawaan, at sumasagot sa mga pangangailangan ng lahat na may karapatan na mga mamamayan sa paghehersisyo ng kanilang mga karapatan sa pagboboto. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtatrabaho upang madagdagan ang accessibility at kahusayan ng mga serbisyo ng halalan ng Clark County, ang aming layunin ay isang pagbibigay alam at paglalahok ng manghahalal na nagtitiwala sa integridad ng lahat ng mga halalan na ginaganap sa Clark County.

Mangyaring tingnan ang video na overview of the Clark County Election Department.  

Sign up for Clark County Newsletters Today!

Subscribe today to get your neighborhood news!