Firearm Rentals


Clark County Shooting Complex - Firearm Rentals

fire arm

SIG Sauer P238, FDE Desert Tan, .380 ACP caliber

fire arm

SIG Sauer P320-M18, 9MM

fire arm

 SIG Sauer P320, .40 S&W Nitron

fire arm


SIG Sauer 1911, 45 ACP Full Size

fire arm

SIG Sauer SP2022, 40 S&W Full Size

fire arm

SIG Sauer M11-A1 Compact 9MM

fire arm

SIG Sauer M11-A1 Compact 9MM

fire arm

SIG Sauer P320-M17, 9MM

fire arm

SIG Sauer P320 Full Size 45 ACP

fire arm


SIG Sauer P320 Full Size 45 ACP

fire arm


SIG Sauer P226 MK25 9mm Full-Size

fire arm

SIG Sauer P365XL,  9MM, 10 rd Steel Mag

fire arm

SIG Sauer P938, 9MM

 

fire arm


SIG Sauer SIGM400, 5.56 NATO Rifle

fire arm


SIG Sauer SIG716, 6.5 Creedmoor Rifle

fire arm

SIG Sauer PMPX – 4B, 9MM Pistol

 

fire arm

SIG Sauer PMCX-300B, Pistol AR-15

fire arm

SIG Sauer PMCX-300B Cane Pistol, AR-15

fire arm

SIG Sauer RMCX-16B,
5.56 NATO

fire arm

GLOCK G44, .22 Caliber

fire armRUGER Mark IV  .22LR