Mga Importanteng Petsa

Ika-31 ng Hulyo, 2018 

IKA-6 NG NOBYEMBRE, 2018, PANGKALAHATANG HALALAN (ESTADO/PEDERAL)

Bumoto 7:00 n.u. - 7:00 n.g. sa Araw ng Halalan sa kahit na saa’ng Sentro nang Botohan na iyong napili sa loob ng Lalawigan ng Clark, ang lahat ng botante ay dapat naka-rehistro sa Lalawigan ng Clark.Ang mga kandidato na nakatanggap ng pinaka maraming boto sa Pangkalahata’ng Halalan ay ihahalal sa tanggapan. Maaari kayong bumoto sa lahat ng tanggapan at sa mga tanong nang balota na nau-ukol sa iyong presinto, na hindi alintana ang iyong partido’ng kaanib.   Ang Pangkalahata’ng Halalan ay dapat ganapin sa buong Estado sa Unang Martes pagkatapos ng unang Lunes sa Nobyembre sa mga tao’ng may pares na bilang. (NRS 293.12755)

Ika-9 Oktubre, 2018
Martes 
Huling araw ng pang Karaniwa’ng Pag-paparehistro: Huling araw para makapag-parehistro upang maka boto o gawi’ng pangkasalukuyan ang pagka rehistro, na hindi kinakailanga’ng pumunta ng personal sa tanggapan ng Kagawaran ng Halalan, o hindi kinakailanga’ng pumunta sa Kalihim ng Estado’ng website.
(NRS 293.560(1)(a)(1))
  
Ika-10-16 Oktubre, 2018
Miyerkules-Martes
Palugit na mga araw para sa Pagpaparehistro ng Personal at Online (7 Araw): Maaaring mag parehistro upang bumoto o gawi’ng pangkasalukuyan ang iyong pagka-rehistro LAMANG sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan: (1) Personal sa Kagawaran ng Halalan na tanggapan; o (2) sa Kalihim ng Estado’ng website.
(NRS 293.560(1)(a)(2))
 
??Ika-17-18 Oktubre, 2018
Miyerkules-Huwebes
??Palugit sa Online na Pagpaparehistro (2 Araw): Maaaring magparehistro upang makaboto o isapanahon ang iyong pagkarehistro LAMANG sa Kalihim ng Estado’ng website.  Ang Kagawaran ng Halalan ay HINDI kinakailanga’ng magpadala sa iyo ng Halimbawang Balota para sa pangkasalukuya’ng halalan kung ikaw ay nagparehistro o isinapanahon ang iyong tirahan sa mga dalawang araw na ito.
(NRS 293.560(1)(a)(3) and NRS 293.565(7))

Ika-20 Oktubre-
Ika-2 Nobyembre, 2018
Sabado-Biyernes
  
Maagang Pagboto (14 Araw): Ang kahit na sinumang botante sa Lalawigan ng Clark ay maaaring bumoto sa kahit na saa’ng lugar ng botohan sa loob ng Lalawigan. Ang Oras at araw sa ibat-ibang lugar ay mag kakaiba.
(NRS 293.3568)

Ika-30 Oktubre, 2018
Martes, 5:00 p.m.
  
Mail/Absentee Ballot Request Deadline: Huling araw para MATANGGAP ng Kagawaran ng Halalan ang mga NAKA-SULAT na kahilingan para sa balotang pang koreo.
(NRS 293.315)

KALIHIM NG ESTADO MGA KAALAMAN PARA SA 2018