⚠ Boil Water Order for Old Town subdivision on Mt. Charleston Learn more here
Search

Halalan

Halalan

MAKATAWAG PANSIN NA SERBISYO
Elektronikong Halimbawang mga Balota Sa Pamamagitan nang E-mail
Piliin ang e-mail sa halip na koreo para sa iyong halimbawang balota at tumulong na makatipid sa pagbabayad ng buwis sa Lalawigan. Mag-log in sa  at piliin ang “Hilingin ang aking Halimbawang balota sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante pamamagitan ng Elektroniko (Go Green)” mula sa dropdown na talaan. Pagkatapos na ibigay ang iyong kahilingan, ikaw ay kaagad na makakatanggap ng pagpapatibay na e-mail. Dapat mong mabatid na ang batas ng Nevada ay nangangailangan nang direksyon ng e-mail  ng kahit sinong hihiling ng elektronikong halimbawang balota na pinananatiling KUMPIDENSYAL. Ayon sa NRS 293.558, ito ay hindi maaaring ibigay sa ikatlong partido. Kung ikaw at mayroong mga tanong, mag e-mail sa amin o tumawag sa (702) 455-7871.

Sign up for Clark County Newsletters Today!

Subscribe today to get your neighborhood news!