Halalan

 
Para sa pinakamahusay na gamit, gamitin ang Google Chrome Browser
English Version  Versión en español  
Pagbabago sa Pagkarehistro
 

MGA RESULTA SA GABI NANG HALALAN
(maaaring makita makatapos ang 7:00 n.g., pagkatapos na ang Nevada Kalihim ng Estado
ay magpayo na ang lahat ng pagboboto ay tapos na sa mga lugar ng botohan sa Nevada)

SENTRO NG BOTOHAN–PASKIL NG TALAARAWAN
("Posting Logs")

(sino ang bumoto, saan, at kalian)


SA ONLINE
Pagpaparehistro ng
Botante at
Pagsasapanahon
nang
Umiiral
na
Pagpaparehistro
          LAHAT NG MGA
PAGPIPILIAN
PARA SA
Pagpaparehistro ng  
Botante at
Pagsasapanahon ng
Umiiral na
Pagpaparehistro
        REHISTRADONG
BOTANTENG
SERBISYO
upang Suriin
ang iyong
Botanteng Talaan
at Kaugnay na
Datoand Related Data

MAKATAWAG PANSIN NA SERBISYO
Elektronikong Halimbawang mga Balota Sa Pamamagitan nang E-mail
Piliin ang e-mail sa halip na koreo para sa iyong halimbawang balota at tumulong na makatipid sa pagbabayad ng buwis sa Lalawigan. Mag-log in sa  at piliin ang “Hilingin ang aking Halimbawang balota sa Rehistradong Serbisyo ng Botante pamamagitan ng Elektroniko (Go Green)” mula sa dropdown na talaan. Pagkatapos na ibigay ang iyong kahilingan, ikaw ay kaagad na makakatanggap ng pagpapatibay na e-mail. Dapat mong mabatid na ang batas ng Nevada ay nangangailangan nang direksyon ng e-mail  ng kahit sinong hihiling ng elektronikong halimbawang balota na pinananatiling KUMPIDENSYAL. Ayon sa NRS 293.558, ito ay hindi maaaring ibigay sa ikatlong partido. Kung ikaw at mayroong mga tanong, mag e-mail sa amin o tumawag sa (702) 455-7871.