Mga Forms o mga Dokumento

Ika-27 ng Hunyo, 2019 

Para sa Lahat


Para sa mga Botanteng Rehistrado

 • Maglog-in sa aming "Mga Serbisyo para sa Mga Rehistradong Botante" at gamitin ang listahan sa dropdown upang kumpletuhin at i-print ang mga forms o upang mag-sumite online, kasama ang mga sumusunod: 
  • Palit ng Tinitirahan
  • Pagkaltas ng Sariling Rehistrasyon
  • Hiling ng Paggiging Kompidensiyal
  • Hiling ng Balotang pang Koreo
  • Palit ng Pangalan
  • Palit ng Partido
  • Aplikasyon upang maging Manggagawa sa Lugar ng Botohan
 • Kahilingan Manliliban na Balota

Para sa mga Kandidato


Para sa mga Tagapagtala sa Field