Search

Militar o Hukbo ng Kawal at sa mga nasa Ibang

Militar o Hukbo ng Kawal at sa mga nasa Ibang

Huling Ginawang Pangkasalukuyan ika-8 ng Oktubre, 2016  

MAG-KLIK DITO PARA SA FPCA NA SASAGUTIN, I-SAVE AT I-PRINT(PDF)

Karagdagang impormasyon ay nasa Federal Voting Assistance Program (FVAP) web site. 

DAPAT KANG MAGSUMITE NANG FPCA TAONG TAON
kung nais mong makatanggap ng manliliban/ikoreo na balota
 
Mga Angkop na Petsa at mga Nakatakdang Panahon para sa “Federal Post Card Application” (FPCA)

Takdang Petsa

IKA-11 NG OKTUBRE, 2016 TAKDANG PETSA: Militar at ang mga taong nakatira sa ibang bansa at dapat magsumite nang FPCA para sa Ika-8ng Nobyembre, 2016 Estado/Pederal na Halalan at dapat bago o sa Ika-11ng Oktubre, 2016 (ang tatak sa selyo) kung nais magparehistro upang makaboto o baguhin o gawing pangkasalukuyan ang rehistrasyon, at kung nais humiling ng  ikoreo/manliliban na balota. 

Nakatakdang Panahon kung Kailan Maasahan ang Iyong Balotang pang Koreo / Manliliban

Sa mga halalan pang pederal/estado (mga taong even–numbered), ang paghahatid ng mga balota ay magsisimula 20 araw bago sa Araw ng Halalan para sa mga botante na nasa loob ng estado at 40-45 araw bago sa Araw ng Halalan para sa mga nasa labas ng estado.  Kung humiling ka ng balotang pang koreo/manliliban at hindi natanggap ito sa loob ng hindi bababa ng 10 araw bago sa Araw ng Halalan, makipag-ugnay KAAGAD sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County. Huwag magpaantala dahil ang maiksing panahon ay magpapahirap sa iyo upang makatanggap, bumoto at ibalik ang balotang pang koreo/manliliban sa o bago mag ika-7:00 n.g. sa Araw ng Halalan.

Nakatakdang Petsa at Oras ng Napagbotohan na Balotang pang Koreo/Manliliban 

Dapat MATANGGAP ng Kagawaran ng Halalan ang iyong napagbotohan na balotang pang koreo/manliliban hindi lalampas ng Araw ng Halalan, upang ang iyong balota ay masama sa bilangan.  Mga kasama sa pagpipilian upang magsumite ay sa pamamagitan ng koreo, fax, email o personal na ihatid, mga detalye ay kasama sa pakete ng balota pang koreo/maniliban na ipapadala namin.
  
Magparehistro upang Bumototo at/o Humiling ng Balota pang Koreo/Manliliban
  
Gamitin ang FPCA

Para magparehistro upang bumoto at/o humiling ng balota pang Koreo/Manliliban, personel ng militar at ang kanilang mga umaasa sa kanila (asawa o mga anak na higit sa 18 taong gulang) pansamantalang nakatira sa labas ng estado ng Nevada, at mga residenteng pansamantalang naninirahan sa labas ng bansa, ay dapat mag sumite ng “Registration and Absentee Ballot  Request - Federal Post Card Application” (FPCA) sa halip ng standard Aplikasyon ng Pagpaparehistro at/o Tarheta ng Kahilingan ng Balotang pang Koreo.  Ang FPCA ay balido hanggang sa susunod na dalawang regular na naka-iskedyul na mga halalan na pangkalahatan para sa mga pederal na opisina.

Saan Kukunin ang FPCA  
PDF sa Internet (upang sagutin, i-save at i-print)
Maari mong matagpuan ang karagdagang impormasyon at mga tagubilin sa Federal Voting Assistance Program (FVAP) web site.
Mga Bumoboto na Opisyal sa mga Base ng Militar
Mga U.S. Embassies o mga Consulates
Ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County : Humiling ng FPCA sa pamamagitan ng isa sa paraan sa ibaba:
    Email:  eballotrequest@ClarkCountyNV.gov 
    Telepono:  (702) 455-7286 
    Koreo:Clark County Election Dept.Mail Ballot SectionP.O. Box 3910Las Vegas, NV 89127-3910
 
Pagsusumite ng Iyong Nakumpletong FPCA
 
Mga Pagpipilian na mga paraan sa Paghahatid ng FPCA (Pumili ng Isa Lamang)
Koreo:  Ipadala sa Koreo ang iyong nakumpleto at nalagdaan na FPCA DIRETSO sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County:Clark County Election Dept. Mail Ballot SectionP.O. Box 3910Las Vegas, NV 89127-3910 
Fax: I-fax ang iyong nakumpleto at nalagdaan na FPCA sa isa sa mga sumusunod:
    DIRETSO sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa: 1 (702) 455-2831
Email:  I-SCAN ang iyong nakumpleto at nalagdaan na FPCA.  Isama ang na i-scan na FPCA na nakakabit sa e-mail, may “Official Nevada FPCA” sa linya ng subject.  Ipadala ito sa isa sa mga sumusunod:
    DIRETSO: sa Kagawaran ng Clark County sa: eballotrequest@ClarkCountyNV.gov
    Serbisyo para sa elektronikong paghahatid ng FVAP sa:  ets@fvap.ncr.gov

Mga Tanong at mga Pagkukunan
  
QMga TAnong para sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County 

Kung ikaw ay may mga tanong, mangyaring makipag-ugnay sa Kagawaran ng Halalan (702) 455-6552 o magpadala ng e-mail sa elinfo@ClarkCountyNV.gov.

Mga Pagkukunan galing sa FVAP

Para sa karagdagang detalyeng impormasyon, pumunta sa naaangkop na website ng Federal Voting Assistance Program (FVAP) website:
Militar:  Impormasyon para sa mga taong miyembro ng may aktibong tungkulin sa Armed Forces, Merchant Marine, Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko, NOAA, o mga asawa o mga anak higit sa 18 taong gulang ng isa sa mga nasa itaas.
Mga Botante na nasa Ibang Bansa (Liban sa Militar):  Impormasyon para sa taong mamamayan ng U.S. na nakatira sa labas ng U.S. dahil sa trabaho, pag-aaral atbp.

Sign up for Clark County Newsletters

Subscribe today to get your neighborhood news